LMMy Södermanland:12a


Till frelse och
krone gården i hoop
ängh 173 laß,
deß för utan hafver kronegården en ängh
om 10 laß merkt med D

Thill thenna by ehr elakt mulebete
och litet fiske uaten, fiskia
vthi Båfuen och tarfueskogh
till nödtorfften och här
hafuer lijka stor tegh
begge gårdarna bådhe i åker
och engh, en kronne helgerdz
och en frelse

(Karttext:)

Till theta torp ehr inte fiske vaten, skogh och mulebete till nödtorfften, ehr skatte 1/4 och ligger på Berga egor
Backa
Kerengh till Juelinges torp med små skogh iblandh och medh dyieboten
Kerengh till Oppeby Kerreengia
Saniord
i begge gerden
På then sidan tager Berga egor emot
Slet engh till torp Svalingstorp
Sualengia slet til Oppeby, nogot sänk
På dhenna sidan tager Berga engh emot, skatte
Baka
Kerr engh med ???
Doger
Igen
Stark lera begge giä<r>dena
Storengia, slett och nogot sänk <i>blandh, till Oppeby
Kerr medh ???      TROLIGEN SAMMA ORD SOM VID KERR ENGH OVAN
Hardwall
Lille engia till Oppeby och nogot sänkh
På then sidan tager Wiby holms engh emot
Doger
???
medh dyieboten
På thenna sidan tager Såns emoh och Åker emot, frelse
Engh till kronnegården, slet småengia