LMMy Södermanland:13a


(Rubrik:) Geometrisk charta öfwer Fäszlinge uti Sudermanland
Österrekarne härad och Jäder sochn, författad af framledne
lantmätaren Jacob Christophersson Stenklyft åhr 1645.


Numero    Notarum Explicatio              Tunnor    Laß
Littera

5.   Fäszlinge är ett skattehemman,
             skattar                  8 öresland
      och är kiöpt till frälse af <...>
      Hafwer i byemål        48 alnar
W. Utsäde det ena åhret i Norregierdet        6 1/16
V.  Utsäde till samma åhr i Trägårdzwreten   2 1/16
X.  Utsäde det andra åhr i Södregierdet       5 1/2
Y.  Starwallshö af Holß åkers lindan                           30
Z.   Hårdwallshöö af Hemengen                                 17
      Hö af Storengen                                                   3 1/2
       
Till denna by är ingen skog eller             13 5/8      50 1/2
      utmark.
      Jäder brukar en utjord i Fäßlinge och hafver
      i byamahl 14 alnar
W. Utsäde det ena åhret till samma utjord i
      Norregiärdet                                         1 7/8   
V.  Utsäde till samma åhr i Tregårdßwreten  5/16   
X.  Utsäde det andra åhret i Södergierdet    1 5/8  
Y, Z. Hö till samma utjordar                                       24
      Notandum: Är til achtandes at östra går- 3 13/16    24
      den i Jäder brukar af dänna ut-
      jord 2/3 och wästra gården 1/3 del
      Noch ar1 i Fäßlinge en frälse utjord
      och har i byamål 4 alnar.
      Den brukas af bonden i Fäßlinge.
W. Utsäde det ena åhret till bemälta utjord   1/2
V.  Utsäde till samma åhr i Tregårdzwreten   1/8   
X.  Utsäde det andra åhret i Sörgiärdet         7/16  
Y, Z. Hö af öfwerbemälta engar                                  7
                                                                   1 1/16          72

      Fäszlinge brukar i Jäders by en chrono utjord
      och skattar 5 örland, 10 alnar
G.  Utsäde thet ena åhret i Kyrkio giärdet     3 3/4 
H.  Utsäde det andra åhret     3 3/4       
                                                                }  4 1/16
J.   Hafwer land till samma åhr uptaget af Löten
K.  Hårdwalls höö af Nyengen       
                                                                }                 5 1/2
L.   Hårdwalls höö af Hemengen 
S.   Hårdwalls höö af Slåtterhagen                             2
      Till dänna utjord hafwer
      Fäßlinge muhlbete lika
      med byn i Löthen.

(Karttext:)

Här moter3 Räfsta ägor
Här möter Malmö ägor
Fäslinge norr eller Hem äng
Ek bake.
Ekskog.
Jädärs byens ägor
Här möter Ösby
Jäders prästegardh ägor


(Rutan till höger:)

Extract af en geometrisk charta öfwer Storängen
uti Sudermanland, Öster Rekarnes härad och Jäder
sochn, författad af framledne landtmätaren
Jacob Christophersson Stenklyft åhr 1645.

(Karttext:)

Hättinge äng
Axby äng.
Ößby ägor här emot
Jäders eng.
Enbuskar
Oxlöts ägor möta.
Ekeskog
Af rögt
Fåsslinge.
Nummer 2, hårdwalls äng till    4 laß


(Annan anteckning:)

Detta är af copierat af dän char-
tan som åboen i Fässlinge ehrhållit
ifrån kongliga lantmäterje contoiret
och befinnes underskrefwen den 28
october 1737 af herr jngenjör Faxell.           
1 D.v.s. är     
2 Härefter reklamant Fäßlinge
3 D.v.s. möter