LMMy Södermanland:19a


Nummer 1 Hammbra
skattehemman 1, 11 öresland
A.  Wästergärdet et åhrs vtsädhe
B.   En åker ibidem lyder till
      Åttinge, vtsädhe   <...>
C.  En åker ibidem lyder til
      samma gård, vtsädhe
D.  Östergärdet annat års
      vtsädhe
E.   En åker ibidem, lyder
      til Åttinge, vtsädhe
F.   En åker ibidem, lyder
      till Åttinge, vtsädhe
G.  En wret, lyder till
      Åttinge, vtsädhe <...>,
      höö ibidem 4 las
H.  Om hård wallz och star wallz
      höö öffuer alt, 54 las
I.    En tegh ibidem til Åtinge,
      höö            1/2 las
K.  En tegh ibidem, lyder til
      samma gård, höö 1/2 las
L.   En tegh ibidem til Åttinge,
      höö            3 las
M. En tegh ibidem
      til Åttinge, höö  8 las
N.  En tegh ibidem
      till Åttinge, höö 2 las

      Denne ofuanbemälte
A.  Hambra hafuer och
E.  en engh wid siöön
                      til höö   40 las
A.  Nåck Åttinge en tegh
?.   Dähra ibidem til höö 4 las
      Höö i gärdet D 8 las 
      Höö i gärdet D 4 las

      Till ofuanbemelte Hambra
      ähr timber, wedebrand och
      gerßel sampt vtmarck effter
      nötorten, fiske waten i Borstenen

      Ofuanbemälte Hambra hafw<e>r och en
      vthhage i ???näs i folio <...>, littera F,
      höö 4 las 

      <...>1 ofuanbemälte Hambra ähr och en               
      ??? ??? i littera F, vtsädhe

O.  En beteshage
      til Hamb<ra> 


P.   Krobärga
      hemman 3, utjord 1
      Vtsädhe til hela byn
      Engh til hela byn
Q.  Nårregärdet et åhrs vtsädhe
                                [vtsädhe]
R.   Östöregärdet til sama år
      åker
S.   En vtiord ibidem lyder til
      nummer 1, vtsädhe skattegården
T.  Österegärdet annat åhrs vtsäde
V.  En en<g> <...> till höö
      74 <lass>
W. <...>

Nummer 1 skattehemman 1, 8 öresland
hafver i by måhl     6 stenger
och en aln.
Vtsädhe i litera Q
Vtsädhe i littera R
Vtsädhe i vtjorden littera  S
Vtsädhe annat åhr i littera T
Höö i engen littera            V  42 las
Höö i engen littera            W 24 las

Nummer 2 cronohemman 1
4 1/2 öresland hafwa
i bymål 4 1/2 stenger
Vtsädhe i littera               Q
Vtsädhe i littera                R
Anat åhrs vtsädhe i littera T
Höö i engen littera            V  32 1/2 las
Höö i engen littera            W 18 la<ss>

Nummer 3 ähr vpbygdt
på skattegården<s> ägor
och ähr ???
gärdh

??? heman ähr ???, giärsel,
??? sampt mulebete effter notorten

(Karttext:)

Här tager Kiäfuel bro skogh proxime.
Skog
Här tager Hemora
Här tager Spånga proxime
Moo jord
Elack sken walz engh till höö 4 las
Nor
Lyder til Hambra, betes hage
Bake med skogh
Här tager Blacksta frälse heman gärde proxime
Ler myll
Ler jord
Moo jord 1 1/8 tunna
Ler mylla
Ideligh bärg och skogh
Öde
Ler jord
Dun jord
Ler myla
Hård walz engh till höö 8 las
Hård wall
Ler mylla 16 1/2 tunnor
Hård wall
San iord 9 tunnor
Högdt bärgh
Äh[a]rla
Ler mylla
Ler mylla
Ler jord
Här tager Åttinge proxime
Sand mylla
Lermylla
Hård wall
Ler mylla
1 1/8 tunna ler jord
Ler mylla
Ler mylla
Ler jord
Ler mylla 12 1/4 tunna
1 1/4 tunna ler jord
Slätt hård <valls> engh
Ler jord 21 3/8 tunna
Lermylla
Ler jord
Berg
Med skogh
Den andra
Öffuer alt til höö 63
Ler jord
Hård walz engh til höö 15 las
Star walz engh til höö 10 1/2
Bake med stakar som lite nås, höö 2 las
San jordh
Här tager almenningen proxime
Sanbake med g<...> om skogh
San jord
Slätt
Kiär med skogh som jntet duger at afrödia
Bake med geanskogh
Hård walz till höö 3 las
Star walz engh til höö när medelmåtigh gräß wäktz ähr 30 las
Skogh
Odugeligh kiär som jntet duger at afrödia
Hård walz eng till höö 4 las
Här tage<r> almenningen
Skog
Bake med gran skogh
Fnug walz bake till höö 2 las
Söder

1 Här liksom på andra ställen nedan är texten svår eller omöjlig att läsa p.g.a. skador i papperet