LMMy Södermanland:1a


       Notarum Explicatio

         Gafflee moßa till
         Öster rekarne affdeelt
M.    Häradz skilne röör, når om
         siöön på een hålma belägit, vij-
         ser till röret littera N som ståår
         på ett bergh vid Staffstorp.

A.     Engh till häradet behållit och vthläijeß
         åt bönder för 40 dale<r> koparm<ynt> åhrligen, samma
         penningar sägz läggias i häradzkistan och
         ränthade samma ängh detta åhret  46 laß starhöö
B.     Till Staffvetorp om 25 laß starhöö
C.     Till Erich i Skiägesta och Barva sochen    5
D.     Till Stor gåten i Skeggesta                     5
E.     Till Degernäß        15 laß stärhoo1
F.     Till Kiula sochn och Vijby grindgarden
G.     Till Grädhe i Barffva    3 laß
H.     Till Kiulesta i Kiula sochn    3 laß


Staffvetorp crone fierdedelz,
skattar tilförende smör ett och 1/2 pund.
??? i ???
A. Sielffva torpet
B. Giärdet vester vthsäde.2
C. Östrare giärdet3
D. Ny rögningen        20 laß fräken höö
E.  En vreet, duger vptagaß till åker men ligger
     Åkerß häradeß rörgångh som roret4 littera
     in om      
N. Aff skiär med een deel aff efter gierdet ??? ???
     och gåår till röret Rada siön Hogsteen, der ifrån
     till röret Nykelhella ifrå

     Fiske lithet i siön Fogelsiöön, giersel och stöör, vedbrand,
     mulbeet på almenningen, intet nyttigt annat effter instructio-
     nen.

(Karttext:)

Frelße egor vnder Prostöckna taga emot
Fågel siöön
Haga och Åker mötha
Deger näß ägor
Åkerß häradz almenningh tager emot
Ny rögningen          

1 Fel för starhöö (d.v.s. starrhö)? 
2 Härefter blyertsanteckning 5 halff          
3 Härefter blyertsanteckning 3 spän     
4 D.v.s. röret?