LMMy Södermanland:20a


A.   Spångha cronehemman 3 lijka stora i öretall
       och alla lägenheeter.
       Vthsädhe till hele byen.
B.   Vthsäde i Östergierdet.
C.   Vthsädhe i Wästergierdhet.
D.   En engh till höö. 9 kyrkehagen
E.    En engh till höö 6 laß Gummerhagen
F.    En engh till höö 18 laß starengen

1.    Cronehemman 1      6 öres landh
       hafuer i byemåll <...> alnar bred åker
       Vthsädhe i Östergierdhet littera B
       Vthsadhe1 i Wästergierdhet
       Eng till höö i Kyrkeengen littera D   3 laß
       J Gummerhagen höö [till höö]          2 laß
       J Starengen till höö                    8 laß

2.    Cronehemman 1      6 öresland
       ähr lijka i alle lägenheeter medh num. 1.

3.    Cronehemman 1      6 öres landh, ähr lijka i alle lägenheeter
       med numero 1.

4.    Södher Spånga cronehemman 1      6 öres landh
       hafuer enskijlte ägor.

L.    Vthsädhe i Östergierdhet
M.   Vth sadhe i Wästergierdhet
N.   Eng till höö            12 laß
O.   En wreet vthsädhe
P.    En wreet vthsädhe

Till ofuanbemälte Spånga ahr2 skog till timber,
wedhebrandh och giersle sampt vthmarck till nödhtorfften3

Til ofuanbemelte
Spånga hafuer och en engh
ibidem med Näfuerkiär
til nummer 1, 2, 3 i littera E til höö 9 las

5.   Åttingen cronehemman   1/2      2 öres land
Q.  Vthsädhe i Norregierdhet
R.   Vthsädhe i Södregierdhet

(Karttext:)

Nor
God  starwalz engh till höö 18 las
Sanck, duger ???
Når
Bärg
Söder
Odugeligh bake eller bärg med liten skogh
Medelmåtigh star walz engh til höö 6 las
Söder

Nor.
Ödes åker
Elack hård eller tåtals engh
Mojordh
Moiord
Moiordh
Moiord
Elack lind med tall
Elack lind med tall buskar
Steenby ägor proxime.
Leer jord 27 tunnor
Godh hård waldz engh.
Leer jordh 36 3/4 tunna
Leer jord
Arla4 kyrckiea
5 3/8
Leer iordh
Hårdwaldz engh
Leer iordh
Hård walldz engh
Tall backe.
Hambra ägor proxime
Leer jordh 8 3/4 tunna
Leer jord 6 3/4 tunna
Leer jordh 6 1/4 tunna
Talbacke
Tall backe
Lindh
Leer iord
Tall backe
Söder.

Nor
Kröson bake
Godh star walz engh til höö 6 las
Söder

1 D.v.s. Utsäde
2 D.v.s. är
3 Härefter ett oläsligt ord
4 D.v.s. Ärla