LMMy Södermanland:2a


Barffva sochen och Öster reckbo häradh, crone 1 halffgiärdz,
vptagit på bålby ägor Sörby, ähr stör och stuugj., hafver i det
vestrare gierdet littera A som angafz till vthsädhe 4 tunnor
och ähr samma gierdet een deel som noteraß littera N
jäsejord, jtem notterat a sandblandat jord. Dett östre-
re gierdet, littera B, vthsädett till 5 tunnor ihop med hafverlandhe.
Dee åkrar cum nota P sand eller brendjord, men nota R
jeßjord. Fiske inthet, mulebet med bålbyen, temmeligh eeck
och haßelskogh något, inthet mera effter instructionen.

(Karttext:)

Söder-Norr
Lindh
Lindh
Spånga ängh, hårdvall, Måßeg ängen, bärande, 24 laß
Kohaga, skogigh och stenogh
Beteß backa.
Her möther Lindholmen, frelßetorp vnder Borgzhammar
Her moter1 Öfver äng, crone 1/2

1 D.v.s. möter