LMMy Södermanland:4a


A.    Degernäß crone fierdedelß
        på crone almenning vptagit, skattar
        1 1/2 tunna tiaru1
B.    Vtsadhe2 vthj vrethen num. 7 hals det ena ahet3
C.    Det andra åhret 2 tunnor.
D.    Hårdvalß höö  3 laß
E.     Vthj Biurkerret grofft höö 25 laß
F.     Betes haga elack
        Vppå Gaffle måßa tvenne
        stycken med littera F annoterade
        om 15 laß starhöö
        Jnthet fiske, ingen hum-
        melgård, ved brand, gier-
        seel och mulebeet på almen-
        ningen effter nödtorffthen
        N. På Gaffle måßa 2 ängstycker.

Ruß dall crone torp nybyggie vppå crononeß
almenning vptagit, skattar tilförender smor4
10 pund daler penningar hvijt mynt, haffver
i Kier vrethen vthsade2 5 fierdingar, littera A
höö    2 laß, i Vester vrethen littera B vthsadhe2

    C. Vthj Grind ängen starr och fräken 8 laß
Lilßte ängen littera D 3 laß kierhöö, vthj Biurker
L, E  12 laß. Vppå moßan stora ??? laß,
inthet fiskee, mulbet och annan ??? på almeni<n>gen
effter nötorfften


A.    Ekelund crone nybyggie
B.    Vthsädhe det ena åhret
C.    Det andre åhret
D.    Hålffalß höö           3 laß
E.     Staar hoo5             6 laß
F.     Fräken höö            9 laß

3 halspän
hwardera
gierdet   

(Karttext:)

Lindh
Lind
Ekebake
Lind
Nyrödning 3 laß
Gaffle måßa 9 laß
Söder-Norr    

1 D.v.s. tjära?
2 D.v.s. Utsäde
3 D.v.s. året
4 D.v.s. smör
5 D.v.s.