LMMy Södermanland:5a


A.    Söderby crone två helgierdß,
        frelße it helgerdz. Frelsegärdet
        haffver 8 stenger, crone hvarde-
        ra 7 stänger och ähra dhe alle
        3 gårdarne effter stångetalet hvarß
        jempt skiffte i Norre gierdet.
B.    Norregärdet det ena åhret vthsädhe.
C.    Söder gierdet
E.    Brokierret        8 laß hvardera crone
Serskilthe åker vreetar och beteßhagar
med slåtherß nyrögningar, noteras
som effterfölier till hvardera
gården    

1. Crone Soder gardenß aker vretar1
        Vreet    Fa
        Åker vreet FB
        Åker vreet FC
        Beteßhaga FD
        Beteßhage FE

2. Frelßegårdenß åkervretar
        Åkervret   Ga
        Aker vret2 GB
        Aker vret2 GC
        Akervret2  GD
        Beteßhaga medh slåther iblan GE
        Slåther haga GF
        Beteßhaga  GG

3. Norregardenß åker vretar
        Åker vret   Ha
        Aker vret2  HB
        Vret           Hp
        Beteßhaga  HC
        Beteßhage  HHD

J Apalängen alla tree effter
stånga talet
K. Beggie cronegårdarneß
     ny röghningh tilhopa 20 laß
L.  Till Klåckar kierret benent3        = BENÄMNT?    

Fiske i Spånga siöön och Söder fielen
Vedebrand, mulebeet, tarfveskogh effter nötorffthen
Timberskogh ingen, eek någre, hummelgårdar inthet,
jngen strööm, inthet annat effter instructionen.

(Karttext:)

Nyß vptagen
Betheß backa god  
Obärande sand iordh
Igenläghß
Söder-Norr
God iordh
Byengen 40 laß crone tilhopa
Jeß jord nyß vptagen
God jord
Sandiordh.
Lind
Lind                                 
1 D.v.s. Södergårdens åkervretar
2 D.v.s. Åkervret
3 Härefter en överstruken rad     ÄR DEN ÖVERSTRUKEN?