LMMy Södermanland:6a


A.    Carlkulla crone 1/8 dels på almenningen vptagit, skattar 10 pund
        smöör och 10 öre penningar.  B. Vthsädhe det ena åhret 1 tunna.
        C. Det andra åhret.    D. Lithen vret till samma åhr
        E. Hård walß höö 5 laß.
        F. Ett sånckt kier til bethe, intet fiskie i siöön.

(Karttext, Carlkulla:)

Siöön Nasen
Kalck bergh.
Cronotorp Barksäther möther
Lind
Söder-Norr
Beggie deße gierden ähr idel sandjord
Skogztorp frelße möter
Cronetorp Steensäther möther


A.    Barcksäther crone halffgierdz på almenni<n>-
        gen belägit
B.    Vthsadhe1 dhet ena åhret
C.    Dhet andra åhret
D.    Kiär höö, meckta sanckt, 16 laß
        Något fiskie i siöön Nasen
        Godh mulbeet och annan gemeen fån<g>skogh
        men åkeren ähr meckta svagh, bara sandören

(Karttext, Barcksäther:)

Beteshaga skarp
Beteß lind
Siöön Nasen
Lind
Norr-Söder
Trane måßa onyttigh


A.    Steensäther fjärdedelß crone för 16 åhr vid paß af nyo vpta-
        git aff kier och moras.
B.    Vthsade1 det ena ahret2      1 tunna
C.    Dhet andra ahret              1 tunna
D.    Kiär angh3 med skog och stubbar ibland 10 laß
E.     Kiär, skogugh och stubbar.
F.     Liten ängsläth, Rännilen benembd [1]  8 laß starhöö 
G.    Kiär al aff rögd                   2 laß
H.    Kiär angh3                                               5 laß
J.     Elack betes haga full med kiäll sågh.   (källsåg, SE SAOB)
        Inthet fiske, elack mulbet, gierdzel och stöör
        till nötorffthen    Ekskogh i hangnan , nogh
        intet meer effter instructionen

(Karttext, Steensäther:)

Lind
Lind

1 D.v.s. Utsäde
2 D.v.s. året
3 D.v.s. äng