LMMy Södermanland:7a


    Skeggesta tu hele crone,
lika i åker och ängh til stånge-
talet, nämligen 6 1/2 stång hvardera
stången 4 1/2 alln långh
frelse Oloff Erß helgierdz 6 stenger
frelße Lill gården   2 1/2 stång
Södher gierdet, vthsädhe 7 tunnor
hvardera, det ena åhret croneß,
det andra Kyrkiegierdet 7 1/2 tunna
hvardera för vthan Kyrkio flijken
3 halfspen hvardhera som vthiord ähr
Långängen   6 laß hvardera halß
h vthagen     8 laß star hoo1
Sågkiärre ? laß starhoo1
Gaffle mohse   5 laß fräken
Erich               5 laß fräken

(Karttext:)

Strömen hafver frelße ??? Anderß till Vestre garden och ett ??? Sågen benemt.
Crone mellangårdenß beteßhage ??? och elack
Frelße gården Oloff Erß haga, all afrögt god haga
Lindh.
Frelße gården Oloff Erß haga, heel afrögdh god haga.
Skeggesta by.
Lind
Frelse haga till Lilgården, skarp
Crone haga till Millan gården, skarp
Vthaga. Cronehaga till Storgården, skarp mestedelß
Lind
Frelße Lille gård haga
Nyttigh med tijden till äng och ähr alreda något afrögd
Hößåkerß giärde och åker möther
Söder-Norr

(En annan, svårläst anteckning)

1 D.v.s. starrhö