Uppsala:001


(Delningsbeskrivning:)
Skoby ähr 3 hemman, alla til hoppa 24 örssland.
1.  Ähr skatte 9 orssland1.
2.  Ähr skatte 8 orssland1.
3.  Ähr skatte 7 orssland1, till
samma hemman ligger en uthiord, Olebyen4 benämd, 3 1/3 orssland1.
Huilken ähr serdeless rörlagt, ifrån byenss ägor noterat.
(Eventuell dold text under limmade remsan:)

1.  Haffuer offuerfalsquarn2
     som går litet höst och wår.

På helle byn såås 35 tunnor
huart ååret och på uthiordh
sååz i B,  2 15/16 och i C, 4 3/4 tunna
och obrukad åker 3 tunner,  höö 4 lass.
På helle byn 100 lass.

Till denne byn ähr skogh till wed
och gersel, mulebete till nödtorf<ten>

3.  Haffuer humblegård 200 stenger.


(Karttext:)
Spånga agor3 på denna sidan.
18 tunner.
18 tunner.
3 tunner.
4 1/2 tunna.
Obrukad.
Borgemeister och
4 lass.
Spånga ägor.
Häklinge ägor.
1 lass.
Jönninge ägor på denna sidan.
17 tunner.
Lind.
17 tunner.
Häklinge ägor.
Lind.
Hårdwall.
100 lass, små starr.
Wittia ägor.
Wesarenss ägor på denna sidan.
Söder - Norr._________________
1Fel för öressland.
2Fel för öffuerfalsquarn.
3Fel för ägor.
4Fel för Ålebyn?