UPPSALA:008


                   Adelunda sochen, Fohammar.

           Notarum explicatio.

A.  Fohammar ähr 5 hemman, alle tillhopa 37 1/3  örssland.
      Och i samma by ähr en uthiordh huilken och kallass Ondslanss jord,  8 örss.    
      Skatte hemmanet och både frelse gårdarna äga samma uthiord
      under sig men cronogårdarna äga inte i uthiorden,
      huilket in speciali explicatione widare der om förmäless.
B.  Utsäde till hele byen i norra giärdet,                  17  tunnor.
C.  Utsäde i södergierdet till samma åhr,                 15  tunnor.
D.  Utsäde till heele byen det andra åhret,               16  tunnor.
E.  Utsäde i östra giärde till samma åhr,                  10  tunnor.
F.  Utsäde i wreten till sammma åhr,                       3  tunnor.
G.  Höö af stor engen,                                           230  lass.
H.  Hårdwals höö af lilla engen,                              10  lass.
      En ödess skogz eng till denne byen huilken ähr afritat
      och noterat medh A, folio              .
      Utsäde på Ondsslandz jorden i östra giärdet,     7 1/2  tunnor.
      Utsäde på Ondsslandz jorden i södergierdet,     5  tunnor.
      Höö af en engess fall till Onsslanden,                8  lass.

             Specialis explicatio.
      Norre gården ähr frelsse,  7 örssland.   Jonas Burath och hafuer i Onsslanden 2 orssland1
      Utsäde till denne gården det ena åhet2,                  6  tunnor.
      Utsäde på Ondsslandzjorden till samma åhr,          1 1/4  tunnor.
       (Överstruken rad:)
      En obrukat wret afritat och noterat medh L, folio,  3  tunnor.  
      Utsäde till norre gården det andra åhret,                5 7/16  tunnor.
      Utsäde på Ondzlandziorden till samma åhr,            1 7/8  tunnor.
      En obrukat wret afritat och noterat medh E, folio,  1  tunnor.
      En obrukat wret afritat och noterat medh B, folio,  1  tunna.
      Höö till norre garden3 af både engiarna tillhopa,      44  lass.
      Höö af Ondslandz engen,                                       2  lass.

2.  Den andra gården ähr frelsse, Anders Seglinge  7 örssland och hafuer i Ondsslanden
      2 orsslandh1, lijka medh norre gården i åker och eng.
      En wret till denne gården afritat och noterat medh H, folio,  1 tunna.
      En wret afritat och noterat medh M, folio,                            1 3/8  tunnor.

3.  Den tridie gården ähr skatte, 13 1/3 orssland1 och hafuer i Ondsslanden
             4 oressland1.
      Utsäde till denne gården det ena åhret,                             11 2/3  tunnor.
      Utsäde på Ondzlanden till samma åhr,                              2 1/2  tunnor.
      En wret till samma åhr afritat och noterat medh K, folio,  1/2  tunnor.
      Utsäde till denne gården det andra åhret,                         10 5/16  tunnor.
      Utsäde på Ondsslanden till samma åhr,                             3 3/4  tunnor.
      En obrukat wret afritat och noterat medh F, folio,             1/2  tunnor.
      Höö af både engiarna tillhopa,                                          86  lass.
      Höö af Onsslanden,                                                          4  lass.


4.  Den fierde gården ähr crono, 5 orssland1, lijka medh den
      fierde i åker och eng.
      En wret till söder gården, afritat och noterat medh D, folio,  <  >.
      En obrukat wret afritat och noterat medh G, folio,   1/2  tunnor.

      Till denne by ähr littet skog till wedhebrand
      och giersel.  Mulebete till nodtorften4.


(Längst ner till vänster:)
1642 af Mårten Christenson enligt register boken.
______________________
1Fel för öressland.
2Fel för åhret.
3Fel för gården.
4Fel för nödtorften.