UPPSALA:011


(Vänster sida:)
Nummero  nummero 6.
Alunda socken
Sprötslinge
Uppmätning af åkern
år 1642 af
Mårten Christersson.


(Höger sida:)
Copia.

Extrackt af 1640 och 1647 åhrs
cronones jordeböcker på öhretalet af
Spörtsslinge hemmanen uti Upland, Olandz
härad Adelunda sochn och Garbo åttung
belägen.

1 sta gården om 6 öresland jord, har anno 1640
Jöran besutet, men sedan anno 1647 påförs
han Lars Matsson.
2 dra gården om 9 öresoch 16 penningelandz jord, är anno
1640 af Matz Tomesson åbod, men anno 1647
af sonen Tomas Matsson.
3 die gården om 8 1/3 oresland1 jord, besuten af
Lars Matsson.
4 de gården af 9 öresland, är begge dessse åfan
bemälte tijder brukat af Olof Erichsson.

Datum landzcontoiret i Uplandh
den 9 junii anno 1684.
                               Johan Träbohm.

Concerdare vidi
Johan Leitz.___________________
1Fel för öresland.