UPPSALA:012


Insinuerad wid lagmans tinget i Upsala den 6 junii  1687.

Anno 1686 den 1 och 2 september tå laga ting höltz med allmogen
och menige man af Olandz härad uti Alunda sochne
stuge, närwarande länsmän wälbetrodde Mickel Nilsson
i Klef och wanlig häradz nämbd.

Skatte jordägarne uti Ofwanby och Ekeby sochn hwilka
hafa warit stridige om örestalet så uthi byn som uti Bol-
linge jorden, hafa om sidor förmåt sig Kongliga Räkne Cam-
marens archivie attest och opsatz den 14 augusti sidstledne. På
byens öretahl ifrån åhr 1555 till 1677 inclusive infört der
uti örestalet olika, det ena åhret effter det andra finnes
antecknat, hwilken upsatz rätten med åboendernes jorde
bref, noga och med flijt månde collationera, men kunde ändå
ingen wissheet i det målet der afhämta, om sider kan
interesenterna och skatte jordägarne till Bolingen på föl-
liande sätt öferens nemligen att Larss Jonsson i Ofanby
skall uti mätning at niuta här effter som jordboken åhr 1644
innehåller enär godzet bref af Hans Kongliga Majistät och cronan
försolt till sahlig herr Loviis de Ger uti byn 5 öre 16 penningar och uti
Bollingen 5 öresland, Johan Marksson uti Ofanby 6 öre 6 penningar och uti
Bollingen 3 öresland, Anders Erichsson i Ofanby 3 öresland 12 penningland och uti Bollingen                                                                                                               4  öre 16 penningland
                                                                            Essbiörn och
                                                                            Erich i Ofanby 3
                                                                            öresland och uti Bolling
                                                                            6 öre 16 penningeland
Anders Jönsson i Ofanby allena 9 öresland och intet uti Bollingen,
Hans Andersson i Ofanby 5 öre 16 penningland och uti  Bollingen al-
lenast 4 ores1 16 penningland der han effter 1644 åhrs
jordebok påföres der uti Bollingen äga 5 öresland 16 penningar
hwilket 1 öresland han siälf godwilligdt ifrån sitt skatte-
hemman månde afstå och samteliga intressenterne
i Bollinge jorden, tilldelning och mätningz inrymma
och uplåta warandes deras samtliga begäran at förenämde
deras örestahl här effter i cronones jordebok, måtte
dem och deras anhörige och effterkommande till effter
rättelse infördt och antechnat warda, hwilken
godwillige föreningh rätten i alla måtto månde ag-
gerera och befallte de förr förordnade syning och
delningzmän, sådant sig till rättelse lämna.

                       Exprotocollo.
                                         På tingz rättens wägnar
Insinuerad wid lagmans tinget i Ubsala den 6 junii
item på lagmans tinget i Ubsala den 3 julii 1688.
  


______________
1Fel för öres.