UPPSALA:018


Alunda sochen Weskenge ähr 6 skatte hemman, alla tillhopa 40
öreslandh.
1.  Är  5 1/3  öreslandh.
2.  Är  5 1/3  oresland1.                                                                      till kyrkielagh,
3.  Är  6 1/2  öresland.                                                                        till tingeslagh till
4.  Är  6 och 20 peningar land, dhenne gård ligger till Ekeby sochn /    Alunda.
5.  Ar2  5 1/2  öreslandh.
6.  Är  10 1/2  öresland. Denne går3 liger och til Ekeby kyrkielagh/  men till Alunda tingeslagh.
     Till denne by är ganska liten skogh/ till wedh och gärsled./ Mulebete item.
     Fiske waten något litet.

1.                                   50  stänger.
2.           Haffwer           100  stänger.
3.          humle      {        100.
4.          gåår3.               100.  
5.                                  190.
6.                                  100.

L.  Är lermyla.                                                                       
G.  Är grund iord.
M.  Är moiord.
J.    Är jeseiord.

Till denne by är en uthiord Lille Stensunne benemd i huil-
ken uthior4 allenast twå gårad5 i åker och engh haffwa, men
i skogen nytiar och brukar hela byn. I dhe gårda med 2 och 3
noterat, haffwa i dhen samma utiord, hwar thera 4 ortegar land.                                                    I I samma uthior haffwa och 3 bönder i Stoora Stensunda, twa13 haffwa
4 ortogor hwar tere, men dhen 3 haffwer allenasta 2 ortoger/ land.

Utht12 sädhe dhed eena ahret6 i B, 46 tunner.
I C, 35 tunna.   Höö 170 lass.


              Notarum explicatio.

A.  Weskinge ähr 6 skattehemman, alla tilhopa,          40 örsland.
B.  Utsäde till heele byen det ena åhret,                      19  tunnor.
C.  Utsäde i wester giärde till samma åhr,                   20  tunnor.
D.  Utsäde i wreten till samma åhr,                             7  tunnor.
E.  Utsäde till heele byen det andra åhrt6,                   18  tunnor.
F.  Utsäde i söder giarde7 till samma åhr,                   17  tunnor.
G.  Hårdwalss höö aff byengen,                                 40  lass.
H.  Hårdwall och smått starrhö aff wester engen,        80  lass.
I.   Höö aff Ekeskogz engen,                                      50  lass.

            Specialis explicatio.
     Öster gården ähr skatte,                                        5 1/3  örsland.
     Utsäde till denne gården det ena åhrt6,                   6 1/8  tunnor.
K.  En wret till samma åhr,                                         1 1/4  tunnor.
      Utsäde det andra åhret,                                        4 5/8  tunnor.
L.  En wret till samma åhr,                                           7/8  tunnor.
M.  En wret till samma åhr,                                         1/16  tunnor.
     Höö till detta hemman,                                           23  lass.
     Humblegård till                                                      50  stänger.
2.  Den andre gården ähr skatte,                                 5 1/3  örsland.
     Lijka med östra gåren8 i aker9 och eng.
N.  En wrt10 till                                                         1/2  tunna.
O.  En wret till                                                          1/4  tunnor.
P.  En wrt10 till                                                          7/8  tunnor.
     Till denne gården ähr en skogz eng affritat och noterat medh E folio,   6  las.
     Humblegårdh till 100 stänger.
     Till denne gården ähr en uthiord i Lilla Stensunda,  1 1/3  örsland.
     Huilken uthiord              affrtat11 folio     .
     Utsäde på uthiorden det ena åhrt6,                         2 3/4  tunnor.
     Utsäde på uthiorden det andra åhrt6,                      1 3/8  tunnor.
     Höö aff uthiordenss enger,                                     10  lass.
3.  Den tridie gården ähr skatte,                                  6 1/2  örssland.
     Utsäde till denne gården det ena åhret,                   7 7/16  tunnor.
Q.  En wrt10 till samma åhr,                                        3/8  tunnor.
R.  En wrt10 till samma åhr,                                        5/8  tunnor.


     Uts<ä>de det andra åhrt6,                                     5 11/16  tunnor.
S.  En wret till samma åhr,                                          1 1/4  tunnor.
     Hö till denna gården,                                             27  lass.
     Humblegård till                                                     100  stänger.
     Hö aff en skogz eng affritat och noterat medh F folio    ,  6  lass.
     Till denne gården ähr en uthiord i Lilla Stensunda,   1 1/3  örss.
     Huilken ähr affritat folio      .
     Utsäde på uthiorden det ena åhret,                        2 3/4  tunnor.
     Det andra åhret,                                                   1 3/8  tunnor.
     Höö aff uthiordz engen,                                        10  lass.
4.  Den fierde gården ähr skatte 6 öre 20 peningland.
     Utsäde till dennne gården det ena åhrt6,                7 13/16  tunnor.
T.  En wret till samma åhr,                                         1 3/4  tunnor.
U.  E<n wret> till,                                                     7/16  tunnor.       
W.  En <wret>                                                          1/2  tunna.
X.  En wrt10 till,                                                         1/8  tunna.
Y.  En wrt10 till,                                                         1/4  tunna.
      Utsäde det andra åhrt6 till samma gård,                5 15/16  tunnor.
Z.  En wret till samma åhr,                                         1 1/4  tunnor.
1.   En wret till     1/16  tunnor.
      Höö till denne gården,                                          20  lass.
      Humblegård                  100 stenger.

5.  Den fempte gården ähr skatte,                              5 1/2  örss.
      Utsäde till denne gården det ena åhrt6,                 6 5/16  tunnor.
2.  En wret till samma åhr,                                         1 1/16  tunnor.
3.  En wrt10 till,                                                         1/4  tunnor.
4.  En wrt10 till,                                                         1/4  tunnor.
5.  En wr<t>  till 3/16  tunnor.
     Utsäde till samma gård det andra åhrt6,                4 13/16  tunnor.
6.  En wret till samma åhr,                                        1 1/8  tunnor.
      Höö till samma hemman,                                     24  lass.
      Humblegård till                                                   200  stenger.

6.  Den siette gården ähr skatte,                                10 1/2  örssland.
     Utsäde till denne gården det ena åhrt6,                12 1/16  tunnor.
7.  En wrt10 till,                                                        5/8  tunnor.
8.  En wret ,                                                             1/4  tunna.
     Utsadet14 det andra åhrt6,                                   9 3/16  tunnor.
9.  En wrt10 till samma åhr,                                      1 1/4  tunna.
     Hö till,                                                                44  las.


__________________
1Fel för öresland.
2Fel för är.
3Fel för gård.
4Fel för uthiord.
5Fel för gårdar.
6Fel för åhret.
7Fel för giärde.
8Fel för gården.
9Fel för åker.
10Fel för wret.
11Fel för affritat.
12Fel för uth.
13Fel för twå.
14Fel för utsädet.