UPPSALA:021


Litt B.     Nummer 3.

År 1636 tå iagh undertechnadt efter landzhöfdingens edle
och wellborne herr Lars Sparres befallningh hölt jordhref-
ningh och ransakningh uti Uplandh och Lagunda häradt.
Efterfölliandes Hennes Maijstätz wår aldra nådigste uhtkorade dråt-
ningz och arffurstinnas, migh der upå gifne instruction.
Då befans till et cronohemman i Biskopskulla sochn,
benembt Hårmesta / huilcket är 8 öreslandh jordh / efter
nogesta afmätningh och calculation. Uthsäde dedh ena å-
ret 9 3/8 tunnor något suagh iordh iblandh, dedh andra åhret
8 1/4 tunna godh jordh. Ängien som till samma hemman
legadt hafwer, ähr i förtijden lagdh till Biskopskulla
Prästebordh / för dess ängz ringheet skuldh / Altså är till
förbemälte hemman ingen ängh, utan en kohaga som nu
brukas till ängh, och kan draga widh pass 12 lass, mestep-
parten starrhöö. Af byängen äre någre små spieldh till
2 lass hårdwals höö. Deras skogh är belägen en stor half
mihl ifrån byn i Nysätra sochn, emelan Resta, Hammar-
by och Ålåpe, och är byn till ingen nytta om sommarn, men
något om wintern, muhlbete intet, eij heller fiskewatn.

I samma by ligger en uthiordh som till Biskopskulla Klåckare-
bohl brukas, 3 öreslandh. Uhtsäde dedh ena året 3 1/2 tunna,
dedh andra åhret 3 1/4 tunna. Ängh 4 lass hårdwaldz höö.
Huilcket och således i Hans Maijstätz Rechninge Cammar inlefwe-
reradt warder.
                                   Actum ut supra.

                                                       Thomas Christiernson
                                                       landtmätare i Uplandh.