UPPSALA:022


Copia.     Littera E.

Befallningzman, wällbetrodde Petter Tranberg.

Till hörsambt föllie af den Kongeliga Reductions Commissio-
nens ankomne breef daterat den 4 hujus, huar af copia her
hos föllier, hafwa i nu straxt att relaxera och löös gifwa
den egendom som i aresterate för sahlige welborne general in-
spectorn Lars Hinrichson Landzbergz ärfwingar.
Och lembna den under dras frija disposition, såssom och
at en ny lizuidation medh ärfwingarne anstelles, an-
gående de resterande crono rentorne som i gravera dem
före af åhtskillige hemman huilcka uhti sielfwa bref-
wet specifceras, emedan eder förra lizuidaton bli-
wer af Kongeliga Commissionen uphäfwen och ogilladt.
Och måste först skattlegningen förettas öfwer crono-
hemmanen uti Hårmesta sätegårdh, huarom ordres nu
afgå till inspectorn Hofstedt medh huilcken i hafwen
i detta ärendet at correspondera, inkommande sedan
efter förretningen så medh sielfwa skattlegningen
som lizuidationen, huar widh i stella eder höghbemälte
Kongeliga Commissionens breef uhti alla måhl tillhör
som efterrettelsse. Gudi fefallat, Ubsala den 15 junij
1703.
                     Johan Hoghusen.
                                                          O Träbohm.

                               Stora Wigby i Biskulla1 sochn


_______________________
1Fel för Biskopskulla?