UPPSALA:025-6


(Rubrik:)
Geometrisch affrittning på Kongz engien wid Gottsunda
och Enghwachtare torpett och /der sammastädes sampt wed/ hagen der hoos
som kallas Storhagen och dess angrentzande
ägor, uti Ulleråkers häradt och Bondekyrkie sochn
belöper.


(Karttext:)
Norby ägor har  på detta ber<  >  berättas och så en rå h<   > och så för sköfflatt.
<   >  ägor.
Gottsunda Stohagan med buskar och bärg små del der.
Ähr tillhoopa 20 3/4 tunland.
Her berättas haffwa legat enn gammal rå mitt uthi wegen, rummet wet ingen wist.
Gottsunda eger.
Norby eegor löpper alt her in till på denne sidan.
Hassletorpet.
Engewachtarens täppa insteng.
Bergot med eenne buskar och granskog.
Cronones Engewach-tare torpp.
Detta torpet ligger ochså på Gottsunda egor, Komtemåtta.
Denne delen bruckas till Hååga, är en uthgiordh.
Hasselskogh och Enebuskar, Ängewachtarens.
Prestengen som liger under Prestbolet.
Fult med små enne skogh.
Högt d 4 å.
Kyrkieherdens i Upsala fäbostelle, eller torp.
Prestenss febodar.
Fäbodar.
Hööladu.
Gottsunda engh.
Kongz engien och brukes nu under Ultuna ladugård.
Detta åcker stycke seges wara uthaff Kongz engie< > i förra tider ifrån komm< >
huilket kallas Oxsseto<  > för en tid sedan <            > en ladugårdz fogde haffuer
med oxsar i bete her i gärde<  > och der en fåll aff engen
till oxssara om nätterna och så haffwer det kommet i för eng.
Denne engiefiell ähr af denne Konungz engien giffwen, för een annan
engh som ligger närmare Ultuna ladugård.
Malma tegen hwilken är bytter ifrån Kongz eengen för ett stycke som lijger
nermast ladugården Ultuna.
Här uthi denne wreten segess och så en rå wara för skiöfflat som Eengh1
hade skolat wara tillhörigh.
Gotsunda by eengh.
Eeng.
Här på detta berg står en sten ut med berg som ähr en rå, wäl omskolat.
Så som denne linnen löper så har Johan Hindersson giort sigh en
ny rågångh, men segess intet langer haffwa kommet tillförne ähn littet ut
med gierssgården emillan tor-pet och giersgården alt så kunne iagh intet läng
taga än iag bleff under wist der om.
Sten kullet.
Engewactartorp.
Denne engen bruckass aff Johan Hindersson Arhielm, under Wåhlsätra.
Höladu.
Gottsunda byen.
Her fins ingen skäl länger ähn som eengen löper effter gärssgårderna.


_______________________
1Fel för Engwachtartorpet?