UPPSALA:028


Nummero 3   Danmarks socken.

Jag Thönis Langman giör här med witterligit at iagh
igenom ett lagligit byte hafwer till mig bekommit skattebondens egendom
wid Ekieby, och honom der emot igen inrymbdt mit godtz wid Walby, och al-
thenstund ibland bemälte skatebondens ägor wid Ekieby, hafwa af uhrmin-
nes häfd och till dato underlegat twå öresland jord, hardt wid Danmarcks
Prästegårdz ägor, som och med förbemälte byte, nu mig af ofwanbemälte skattebonden
inrymbdt är, hwilket godtz eller twå öresland, med dess fulkomlige rättigheet
iag här med will hafwa förährat, gud till ähra och wälbemälte Prästegård til
ewärdelig egendom, hwar uppå ingen hafwer macht här efter något mera
der emot att klandra. Till eftermera wisso hafwer iag detta med egen
hand underskrifwit och förseglat. Datum Bergzbrun den 11 septembe
anno 1635.
                                           Thönis Langman.


Uppå thet åhret efter christi födelse 1636 den 24 martii, tå iag Olof
Olofson i häradz höfdinge dom i wärje hafwande i Upland laga ting hölt uthi
Waxala häredet, å rätten tingzstad uthi Waxala socknestufwa, närwarandes
befalningzmannen Nils Swenson och häradetz nembd, kom för rätten Hans
Maijstätz wår nådige uthkorade drotningz och arfsrökens troo man kammar-
comissarius wälborne Tönis Hendrichson Langman och nu uthi rätten inla-
de att the hög och wälborne herrars, Swärjes rijkes och cammar rådz tillståndz
och befalningz bref, den 26 februarij 1634 det innehållandes, att wälbemälte
ädel och wälborne Thönis Langman, bewiljas till sig skipta ett skattehemman
Ekieby och Dannemarkz sochen för sitt wälfågne frälsehemman uthi Walby.
Såsom sielfwa brefwet ther om uthwisandes warder. Och för then skull kom
nu och in för rätten Anders Erichson, skipte och hemulade edel och wälbördig
Thönis Hendrichson Langman, att sitt skattehemman uthi Ekieby, som är
11 1/2 öresland huus och jord, med 2 uthjordar der under,then ena 2 1/4 öres