UPPSALA:029


(Fortsättning från sid 28:)
land i Dannemarckz kyrkiobyn, och dhen andra ochså 2 1/4 ör land uthi Söderby
och ther emot uplåt wälbetrote Thonitz Langman bemälte Anders Erichson att sit wäl-
fägne frälsehemman uthi Walby, som är 13 1/2 öresland, huus och jord i Danne-
marck sochen beläget. Och ther til med tog Tönnitz Langman en haga, som tillförende af ålder under Ekieby legat hafwer, och lade then under thet hemmanet i Walby som
Anders Erichson af Thönitz Langman igenfick ewärdelig, hwilken haga och nu allom
kring rålagd blef. Dock öfwer alt thetta gaf Tönnitz Langman Anders Erichson
kopparpenningar 200 daler och uthi ähre skänck åth Anders och hans hustru ett tröikläde
hwartera. Afhende för thenskul Anders Erichson bemälte sitt skattehemman i Ekieby
ifrå sig och sine födde som ofödde arfwingar och tillägande Thönis Langman
och hans föddom som oföddom arfwignar ewärdelig. Och all then stund wälborne Tönitz
Langman hafwer the wälborne herrars rikz och kammarrådz tillstånd, som bemälte
är, sitt frelsehemman uthi skattjord skipta, och han med Anders Erichson å bå-
de sidor med skiptet wäl förnögde äro, såsom och att bemälte Ekieby är både
lagbudit och lagståndet, nemligen lagbudit den 3 martij anno 1635 och ingen i
medler tid, thet hwarken qralt eller klandrat. Förthenskul dömdes nu bemälte
hemman i Ekieby, med alt thet ther till af uhrminnes tider legat hafuer
liggia bör eller med lag tillwinnas kan, under mera bemälte Tönnis Langman
hans älskelige huustru, kärkomne barn, och så wäl föddom som oföddom  arf-
wingom, uthi skog och marck, närby och fierran innan gård och uthom , till  en
lag fången och ewärdelig obeklandrat egendomb. Driste sig therföre ingen
här å qrälja wid sine 3 marck för häradzhöfdinge dombbrått. Thesse som i
nembdene och äre här faste åth Mattz Grelson i Hälleby, Thomas Erichson i
Mörby, Anders Erichson i Walby, Olof Erichson i Bärby, Olof Person i Gamble
Upsala by, Lars Erichson i Skölsta, Hans Erichson i Skålby, Lars Larson i
Mörby, Johan Clemetson i Klumbla, Nils Månson i Bröllinge, Erich Olofson i
Gambla Upsa1 by och Anders Marckuson i Åby. Thess till yttermera wisso och san-
ningen till styrckio och bekräftelse, hänger iag mit och häradz signeten, ne-
dan för thetta bref, som skrifwit och gifwit är, åhr och dag, som ofwan föreskrifwit
står.

                              Häradz                                            Waxala
                              höfding                                            häradz
                              signet                                               signet
  
                    Concordare vide.                                  Erich Langman.Extract af then transaction som skedde af undertecknade. Loco
stempore ut infra.

Anno 1691 den 23 sept skedde af oss undertecknade, efter den consist enl
sluut, en ransakning i Dannemarkz Kiyrkiobyn, öfver någon twistighet emel-
lan comminisarum der sammastädes wyrdige herr Matthiam Lundelium, och klocka-
ren Erich Hänson, angående någre huus, som klockaren påstår siig bö-
ra hafwa igän ifrå Capellans till Klockaregården, hwardan the förr
warit förde till Capellans gården, efter the stått för när in på kiyrkian,
och klockaren nu tillträder Klockarebordet, betående af 2 öresland,
men capellanen åter igän stiger till det nys tillslagne Capellans hemmanet, der
under han dock behåller en uthjord af 2 öresland, herr Leyencronas arfwin-
gar tillhörig, som och förr af honom tillijka med Klockarebordet är häfdat.

Detta till den  consistorii enl widare ratification underskrifwe wij.
      Julius Micrander.                                  Johannes Hammarin
Nils Mathson i Knifzbrunna tolfman.             Lagga pastor.
                                                                Anders Person i Edby Tolfman

Högwyrdige herr doctor professor f pastor.

Jag kan ey fyllest mig förundra hwem sig tillwälla dristat brukat
den utjordhen från Ekeby under Prästegårde här ifrån gifwen till pastoris nyt-
ta, det wore både olagligit och oförswarliget giordt och tillkommer pasto-
res sin rätt förswara. Aldrig har iag thet ringaste hördt för att capellaner-
ne wågat sig her till, utan altijd med klockarebordet hafft disput, och
den sådant wågat, eger betala efter lagh alla utlagorna eller räntader af är upburen för alla åhren, med högsta reputation.
2.  Är mycket obetänckt, der anwijsa landtmätarne att mäta byarne
egorne emellan, för än alla intressenterne innom och uthom by några
egor nya, warda tillsagde, och der iag fådt den ringaste wettskap der om,
skulle iag straxt sändt hijt min kära fru och uppwijst att rusthåldz stammen
                                                                                                       skattehemmanet

____________________
1Fel för Upsala.