UPPSALA:030


(Fortsättning från sid 29:)
Skattehemanet eger i Kiyrkiöbyn 2 1/4 öresland iord, faste brefwet
iag med sänder utwijsa kan och der effter protestera. Som iag och
har order gifwit min kära fru det giöra. Siukdomen hindrar
mig widare och ordenteligare skrifwa, förblifandes iag till ett sluth,
mäst tienssliga hällsning till fru doctorinnan.

Bergzbrunna den 1 october                           Herr doctorens
Anno 1707.                                                  Sk  t:re
                                                                     EAL.

Extract utur sahliga landzhöfdingens högwällborne herr Thönis
Langmans originalbook angående jordeägorna uti Ekeby som seder-
mera Bergzbrunna kallas.

Dess förutan är liggiandes uti Söderby af skattebondens i Ekeby
ägor.
2 1/4 öresland, som Erich Person der brukar och utgiör åhrli-
gen                                                        4 tunnor öhriord.
Än 2 1/4 öresland i Kiyrkioby, som thes l1 hafwer bortgifwit
till Kiyrkian under Prästebordet ewärdeligen den 10 september 1635.

                          Concordantiam testor.
Upsala den 10 martij                                    Petrus Grise.
anno 1709.                                                  Conscordant enligt Upsala notarius________________________
1 landshöfding?