UPPSALA:031


Nummero 4.
Copia.

Uppå thet åhret efter cristi födelse 1636 den 24 martj
tå iagh Olof Olofsson häradz höfdinge dom i wärja
hafwande i Uplandh, laga tingh  hölt uti Waxala häradet
å rättan tingz stadh uti Waxala sochnestufwa, närwa-
rande befallningzmannen Nils Swänsson och häre-
detz nembdh. Kom för rätten Hans Majistät wår nådige
uthkorade drottningz arfsrökens tro man och
kammar commissarius wälborne Tönitz Hendrichsson
Langman och nu uti rätten inlade att the högh
och wälborne herres Swäriges rijkes och cammar rådhz tillståndh och
befallningz bref den 26 februari 1634 dat1 innehållandes,
att wälbemälte, edel och wälborne Tönitz Langman, bewillies
till sig skipta ett skatte hemman i Ekeby uti Danmarck sochen
för sitt wälfångne frälssehemman uti Wallby, såssom siälfwa
brefwet der om utwisandes warder. Och för den skull kom
nu och för rätten Anders Erichsson, skipte och hemma lade
edel och wälbördig Tönitz Hindrichsson Langman, ett2
sitt skatte hemman uti bemälte Ekeby som är 11 1/2 öresland huus
och jordh med 2 utjordar ther under, then ene 2 1/4 öresland
i Danmarkz kyrkieby, och then andre ochså 2 1/4 öresland uti
Söderby och ther emoth uplåt wälbetrote Tönitz Langman,
bemälte Anders Erichsson att sitt wälfängne frälse hemman uti
Wallby som är 13 1/2 öresland, huus och jordh uti Danmarckz
sochn belägne. Och ther till med tog Tönitz Langman
en haga som tillförenne utaf ålder under Ekeby legat
hafwer och lade them under thes hemman i Wallby som Anders
Erichsson af Tönitz Langman igenfick, ewärdeligh,
hwilken haga och nu all omkring rålagd blef. Dock
öfwer alt thetta gaf Tönitz Langman Anders Erichsson koppar
penningar 200 daler och uti ähre skiänck åth Anders och hans hustru
ett tröjekläde hwartehra, afhände therföre Anders Erichsson
bemälte sitt skatte hemman i Ekeby, ifrån sig och sine födde som oföd-
de arfwingar, och tillägnade Tönitz Langman och hans föddom
som oföddom arfwingom, ewärdeligh och alldenstundh
wälbemälte Tönitz Langman, hafwer the wälbemälte härrars rijkz
 


____________________
1Fel för det.
2Fel för att.