UPPSALA:032


(Fortsättning från sid 31:)
och kammarrådz tillståndh1 som bemältt är, sitt frälsse
hemman uti skattejordh skipta, och han med Anders Ersson
å både sijdor med skipte, wäl förnögde äre, såssom och
att bemält Ekeby, är både lagbudit och lagståndig, nemligen lagbu-
det den 9 marti anni 1635 och ingen i medlertijdh thet
hwarcken qwaldt eller klandrat. Fördenskull dömdes nu
bemälte hemman uti Eckeby med alt hwad der till af uhrminnes tider
legat hafwer liggia bör eller med lagh tillwinnas kan, under
mera bemälte Tönitz Langman, hans älskelige huustru, kär-
komne barn och så wäl födde som oföddom arfwingom
uti skogh och mark, när by och fiärran innan gårdh
och utan, till en lagh fången och ewärdeligh
oklandrat egendom. Driste sig der för then skull ingen här
å gällja, wid sine 3 mark för häradz höfdinge dombrott.
Thesse såtto i nembdenne och är här fasta åth, Mattz
Grelsson i Hälleby, Thomas Erichsson i Mörby, Andes2
Erichsson i Wallby, Olof Ersson uti Bärby, Olof
Pärsson i Gamla Upsala by, Lars Erichsson i Skolsta3,
Hans Ersson i Skälby, Lars Larsson i Mörby,
Johan Clemetzsson i Kumble, Nils Månsson i
Bröllinge, Erich Olsson i Gamla Upsala by, och
Anders Mårkusson4 i Åby. Thes till yttermera
wisso och sanningen tillstyrckio och bekräfftel-
se, hänger jagh mitt och häradetz signeten ne-
dan för thetta bref, som skrifwit och gifwit är,
åhr och dagh, som åfwan föreskrifwit står.

Blef opläsit den 20 februari 1637.
_____________________
1Överstrukit ?
2Fel för Anders.
3Fel för Skölsta?
4Fel för Markusson.