UPPSALA:051Danmarkz soken, 2 arket.
Berga på första sijdan, Säffia inutij halff carten, aff
Walby på efftersta sijdan och den andre halff
carten på första sijdan på 3 arket.
                                 1640.


               Generalis  explicatio.

A.  Berga ähr 4 hemman, arff och egna.
      Alla tillhoopa ähr                                   48 örisland.
B.  Uthsade1 det ena åhret,                         50 tunnor.
C.  Uthsade1 det andre ahret2,                    49 tunnor.
D.  Hhöö3 aff stoore engen,                        40 lass.
E.  Hårdwalss höö aff lille engen,                 54 lass.

        Specialis explicatio.

Huart hemman för sig ähr 12 orislandh4.
Uthsade1 till huart heman det ena åhret,      12 1/2 tunna.
Det andra åhret,                                        12 1/4 tunna.
Hårdwalz höö till                                        24 lass.
F.  En åker wreet huilken brukas aff
3 bonder5 huilkes gårdar ahre6 noterade
med 1, 3 och 4 och får på samme
wret alt tillhoopa 1/2 tunna.
G.  En engess fiell ligger till Nontuna
huilken ähr specificerat folio   .


_____________________
1Fel för uthsäde.
2Fel för åhret.
3Fel för höö.
4Fel för örislandh.
5Fel för bönder.
6Fel för ähre.