UPPSALA:057


     Notarum explicatio.

     Dese wreter ligga under         
             Gråmunnehogor3 agohr1
             specificerat som effterfolia2.
A.  En wret specificerat folio  .
B.  En wret specificerat folio
C.  En wret specificerat folio      } 143.
D.  En wret specificerat folio
E.  En wret specificerat folio
F.  En wret specificerat folio

A.  Gråmunnehöga ähr 2 hemman, 1 skatte
      och 1 crone.
1.   Ähr crone 10 1/3 öresslandh, humblegårdh 30 cupor.
2.   Ähr skatte 9 2/3 öressland, humblegårdh till 200 stänger
      40 cupor.
      Förlänte båda hemmana under Sahlsta.
               Skogh till weedh och giersle.
               Mulebeete till nödtorfften.
L.  Ähr leermylla.
G.  Ähr grundiord.
S.  Ähr suagh iord.
K,  Kommer Krisslinge till.

3.  X.  Mannbylla ähr 1 skatte hemman, 4 öressland.
     Och ähr pandtsatt ärkebispen1 M Petrus Kiönik.
     Humblegård till 100 stänger.
     Hiulquarn som går litet höst och wår.
     Skogh till wedh och giersle. Mulebeete till nödtor-
                                                                  fften.
     Mannbylla haffuer en engess fiell på Lång engen
     som ähr noterat medh M, till 12 lass.

X.  Lillinge ähr 2 hemman.
4.  Ähr crone, 8 öressland, förlänt under Sahlsta.
5.  Ähr crone, 8 öresslandh och Anderss Jonson
     tulnären i Stocholm, haffuer deet på
     sin löön.
               Skogh och mulebeete intet.
L.  Ähr leermylla.
G.  Ähr grund iord.
D.  Ähr kalffuetappa5.
     Och haffua sinn engh ihoop medh prästen som står
     noterat medh X.


(Övre högra hörnet:)
Denn 28, 29, 30, 31 augustij.


(Karttext:)
Funboslättss ägor.
1 1/2 tunna.
Lind.
1 1/4 tunna.
2 tunner.
2 tunner.

Måssebotten.
3 1/2 tunnor.
Stor engen, 50 las, hårdhwald.
Krisslinge ägor.
3/4 tunner.
26 tunner.
26 1/2 tunner.
Hårdh wald, 14 las.
3 3/4 tuner.
9 tunner.
6 las hård wald.
Blyllinge6.
Krislinge ägor.
14 1/2 tunna.
14 tunner.
Obrukad.
Halmby ägor.
9 tunner.
Broby ägor.
Broby ägor.

(Karttext vänster om beskrivning nummer 3:)
Denne engen ligger för fääfot och kommer halffparten Halmby till och 1/2 Mannbylla.


(Penntestare nedre högra hörnet:)
Der eno
Der emot ss ss ss
Denne effterskreffne
Denne emot mig for ss.
deer emot.

Denne der medh som.


________________
1Fel för ägor?
2Fel för effterfölia.
3Fel för Gråmunnehöga.
4Fel för ärkebiskopen?
5Fel för kalffuetäppa.
6Fel för Lyllinge?