UPPSALA:073


Funbo soken, Ärnwij by .
3. Arket Eggby på första sijdan, Ärnwij in utij,
    Bärby på effterst sijdan.


      Notarum explicatio.

A.  Ärnwij ähr trij hemman, alle tillhopa                 22 1/3 orsslandh1.
B.  Utsäde till heele byen det ena åhret i söder gierdet,  28 1/2 tunnor.
C.  En wret till samma åhr,                                            4 1/2  tunnor.
D.  Utsäde till heele byen det andra åhret i Åhgierdet,    12 1/4 tunnor.
E.  Utsäde i westra giärdet till samma åhr,                      15 tunnor.
F.  Hårdwalss höö aff stoor engen,                                128 lass.
G.  Hårdwalss hö söderengen,                                       14 lass
H.  En engess fiell till Åby, specificerat folio 120.

           Specialis explicatio.
1.  Östra gården ähr skatte,     7 1/3 öresland.
     Uthsäde till detta hemmanet det ena åhret,           10 13/16 tunnor.
I    Utsäde i wreten till samma åhr,                            2 1/4 tunnor.
     Uthsäde till samma hemman det andra åhret,        8 15/16 tunnor.
K.  En egess2 fiell till                                                14 lass.
      Höö til deta hemmanet,                                      47 lass.

2.  Millan gården ähr crono,    3 1/3 orssland3.
     Utsäde till deta hemanet det ena åhret,                13 3/4 tunnor.
     Utsäde till samma heman det andra åhret,            11 3/8 tunnor.
L.  En wret till samma åhr,                                       1 3/8 tunnor.
M.  En wret till samma åhr,                                       1/2  tunnor.
N.  En engess fiell till samma gardh4,                        10 lass.
     Höö till detta hemmanet,                                     59 lass.

3.  Wästra garden5 ähr skatte,                                 5 2/3 örssland.
     Utsäde till deta hemmanet det ena åhret,             8 5/16 tunnor.
O.  Utsäde i wreten till samma åhr,                          1 3/4 tunnor.
      Utsäde till samma hemman det andra åhret,        6 7/8 tunnor.
P.  En wret till samma åhr,                                       1 5/8 tunnor.
Q.  En obrukat wret till samma åhr,                          1/4 tunnor.
R.  En wret till samma åhr,                                       1 1/4 tunnor.
     Höö till detta hemmanet,                                     36 lass.________________
1Fel för örsslandh.
2Fel för engess.
3Fel för öressland.
4Fel för gårdh.
5Fel för gården.