UPPSALA:074


A.  Bärby ähr ett skatte hem-
      man, 12 örsslandh och ähr förlänt
      under Sahlsta. Humblegård till
      400 stenger.
       Egby1 ägor1.  Skogh och mulebeete
       litet
       Egby1 ägo1.

Den 14, 15, 16 augusti 1/2 dagh regn.

L.  Ähr lermylla.
G.  Ähr grund iord.

Bärby haffuer sin engh på Wijkan, till 52 lass.

Sår i B   19 3/8 tunnor,  i C   19 1/4 tunna.
                                                                 derfore2.
                                                                      Leermylla2.
                                                                      Grund jord2.
                                                                      Beerby folio2.

Der som O ähr ähr tomten belägen.
O Eggby haffuer warit 1 skatte
hemman, 8 oressland3 och ähr
nu kommet i skattfall och
ähr ingen husknut på och haff-
uer warit öde i 12 åhr och ähr
inga gierssgårdar, förlänt under
Sahlsta. Åker och engh brukass,
säden föress aff hemmanet.
Eggby haffuer en fiell pa4 Wij-
kan till 24 lass.

Såår 18, obrukad 3 tunnor.


(Karttext:)
Brunby ägor.
1 1/8 tunnor.
Broby ägor.
Egby ägor.
Hårdwald, 6 lass.
15 tunnor.
Ärnwij ägor.
Ärnwij ägor.


___________________
1
Hör till karttexten.
2Penntestare.
3Fel för öressland.
4Fel för på.