UPPSALA:075


Funbo soken, Bärby och Egby.

       Notarum explicatio.

A.  Bärby ähr itt skattehemman,                    12 öresland.
B.  Uthsäde till detta hemmanet det ena åhret,      19 1/4 tunna.
C.  Uthsäde det andra åhret till samma hemman,  18 1/4 tunna.
D.  En wret till samma åhr,                                    1 1/4 tunna.
E.  Höö aff Byengen,                                            6 lass.
     Till dett samma hemman ähr 4 och engesfieller på Wijken
     hwilka ähra affrijtade och noterade medh G folio 114,  52 lass.

     Till samma hemman ähr skogh och mulebete lijtet.


A.  Egby ähr itt skattehemman,                  8 öresland, och ähr ödhe.
B.  Uthsäde till detta hemmanet,                 18 tunnor.
     Höö aff en engesfiell på Wijkan till samma hemman huilken
     affrijtat och noterat medh M folio 114,   24 lass.

     Till samma hemman är hwarken skogh eller mulebete.


(Penntestare:)
Egby ägor.
Egby ägor p på denna
sidan, sidan, sid.