UPPSALA:081


              Funbo socken, Gunsta by.

              Notarum explicatio.

A.  Gunstad ähr itt skatteheman,        10 öresland.
B.  Uthsäde till detta hemmanet det ena åhret,    18 tunnor.
C.  Obrukat åker i samma gierde,                       3/4 tunnor.
D.  En wret till samma åhr,                                 1 1/8 tunna.
E.  Uthsäde det andra åhret till samma hemman i lilla giärdet,  13 1/4 tunna.
F.  Uthsäde i wreten till samma åhr,                                        1 3/4 tunnor.
G.  En wret till samma åhr,                                                      1/4 tunna.
H.  Denne engen ligger halffparten till Gunnestad och then andre
     halffparten till Bodherna. Belöper sigh höö till Gunstaad,     32 lass.
     Denne gårdhen äger och halffparten i Bodhernas engar, huilka
     ähra affrijtade och noterade medh K och L, folio 119.  Belöper
     sigh höö till Gunstaad,                                                          193 lass.
NotaBene.  En wret till Bodarna, specificerat folio 118.
      Till detta hemmanet ähr ingen skogh.  Mulebete lijtet.
I.   Denne åker /ligger till Åby/  ähr affritattat1 och specificerat folio 120.


_______________
1Fel för affritat