UPPSALA:083     Notarum explicatio.

A.  Broby ähr 2 hemman, både tillhopa           24 örssland.
B.  Utsäde till både gårdarna det ena ahret1 i westergierdet,  31 3/4 tunnor.
C.  Utsäde det andra ahr1 till hele byen i östergierdet,            24 tunnor.
D.  Obrukat åker till samma åhr,                                            3 tunnor.
E.  Hårdwalss höö aff lilla engen,                                            6 lass.
     Hårdwalss höö aff engen wedh Kyrkan huilken ähr affritat
     och noterat medh F folio 145,                                           46 lass.
F.  Enn crono fiell huilken haffuer tilforende2 legat till Lillinge men nu
     brukass han under frelsehemmanet här i Broby,                  1 tunnor.

         Specialis explicatio.

1.  /Norre gården/  ähr frelse, 16 öresslandh under Land.
Utsäde till denne gården det ena ahret1,                         21 3/16 tunnor.
Utsäde till denne garden3 det andra åhret,                     16 tunnor.
Obrukat aker4 till samma åhr,                                        1 3/4 tunnor.
Höö aff engiarna tillhopa,                                               36 lass.
2.  Soder5 gården ähr crono, 8 orsslandh6.
Utsäde till denne gården det ena åhret,                          10 9/16 tunnor.
Utsäde till denne gården det andra ahret1,                      8 tunnor.
Obrukat åker till samma åhr,                                          1.
Höö till denne gården aff engiarna tillhopa,                      16 lass.
           Till denne by ähr huarken skog eller
              mulebeete.


(Vänstra sidan:)
Funbo soken, Brooby.


____________
1Fel för åhret.
2Fel för tilförende.
3Fel för gården.
4Fel för åker.
5Fel för söder.
6Fel för öresslandh.