UPPSALA:085     Notarum explicatio.

A.  Krislinge ähr 3 crono hemman, alle tillhopa 24 örss.
B.  Utsäde till hele byen det ena åhret i westergierdet,   27 1/4 tunnor.
C.  Utsäde det andra ahret1 aff 3 fieller till hele byenn,  19 1/4 tunnor.
D.  Hårdwalss höö aff byengen,                                   30 lass.
E.  En engess fiell i Bökesta eng,                                  6 lass.
F.  Höö aff tuenne engess fiellar,                                  3 lass.

                 Specialis explicatio.
1.  Nårra gården ähr crono, 8 örsslandh.
     Utsäde deet ena ahret1 till denne gården,                9 1/16 tunnor.
     Utsäde det andra till denne gården,                        6 3/8 tunnor.
     Hö till detta gården,                                               13 lass.
2.  Millom gården ähr crono, 8 örsslandh, lijka med den forsta2 i aker3 och eng.
     En wret till denne gården, affritat och noterat med H, folio    ,  2 1/4 tunnor.
3.  Söder gården ähr crono, 8 orslandh, lijka medh den första i åker och eng.
     Till denne by ähr ingen skog. Mulebete litet. Fiskewatten
          till nödtorfften.

G.  Bökesta och Högtompt ähr 3 hemman, alle tillhopa     22 1/2 örss.
H.  Utsäde det ena åhret till heele byen i östra gierdet,       20 tunnor.
I.   Utsäde i lilla gierdet till samma åhr,                                3 tunnor.
K.  Utsäde det andra åhret till hele byen i stoora gierdet,   15 tunnor.
L.  Utsäde i westra giärdet till samma åhr,                          8 tunnor.
      Hård.
M.  Höö aff siöengen till heele byen,                                  37 lass.
N.  Hardwals4 höö aff norrengen,                                      13 lass.

        Specialis explicatio.
4.  Öster gården ähr crono, 9 oressland5.
     Utsäde till denne gården det ena åhret,                       9 3/16 tunnor.
     Enn wret till samma åhr, affritat och noterat medh E, folio    ,  3 tunnor.
     Utsäde det andra ahret1 till denne garden6,                 9 3/16 tunnor.
O.  En wret till samma åhr,                                               3/4 tunnor.
     Höö till denna garden6,                                               20 lass.
5.  Westergården ähr crono, 4 1/2 örssland.
     Utsäde till denne gården det ena ahret1,                       4 9/16 tunnor.
                 Både brukat och obrukat.
     En wret till samma åhr, affritat och noterat medh F, folio    ,  2 1/2 tunnor.
     Utsäde det andra åhret till denne gården,                     4 9/16 tunnor.
P.  En wret till samma åhr,                                                1 tunnor.
     Höö till denne garden6,                                                10 lass.
6.  Södergården eller Högetompt ähr crono, 9 örss, lijka med öster garden6 i aker3
                                                                                                                     och
     En wret till Högtompt huilken ähr affritat och noterat med G, folio   ,
                                                                                         3 3/4 tunnor.
     Till denne by ähr ingen skog. Mulebete lijtet.
          Fiskewaten till nodtorfften7.


(Vänstra sidan:)
         Funbo soken, Krisslinge.
7.  Arket Broby på första sijdan. Krisslinge inutj. Lillinge på
      effterst sidan.

____________
1Fel för åhret.
2Fel för första.
3Fel för åker.
4Fel för hårdwals.
5Fel för öressland.
6Fel för gården.
7Fel för nödtorfften.