UPPSALA:087(Högra sidan:)
Funbo soken, Åkerby deet ena gierdet.

5.  Arket Halmbybodar på första sijdan. En del aff
     Åkerby inutij, en del på effterst sijdan.


          Notarum explicatio.

A.  Akerby1 7 hemman, alle tillhopa 48 2/3 öresland.
B.  Uthsäde till hele byen det ena åhret i stora giärdet,
     både medh brukat och obrukat åker,                  83 tunnor.
     Uthsäde det andra åhret i östra giärdet, affritat
     och noterat medh B, folio 132,                           52 tunnor.
     Uthsäde i wreten till samma åhr,                          8 1/2 tunna.
     Hårdwalss höö aff Gållwara engh, affrijtat och
     noterat medh C, folio 132,                                  70 lass.
D.  Höö aff långhengen, halffparten hårdhwall och
     halffparten små starr,                                          100 lass.
E.  En engesfiel till Mannbylla, specificerat folio 136.
     Till denne byen ähr skogh till weedh och giärsle.
     Mulebete till nödhtörfften.

              Specialis explicatio.
1.   Norre gården ähr crono,    6 öresland.
     Uthsäde till denne gården det ena åhret,      10 1/4 tunna.
     Uthsäde det andra åhret till samma gård,      7 7/16 tunnor.
     En wret till samma åhr, affrijtat och noterat medh F, folio 132,  1 1/2 tunna.
     Höö till samma gårdh,                                  21 lass.
     Humblegårdh till sammma hemman,              150 stenger.
2.  Den andra gårdhen ähr skatte,  6 öresland.
     Lijka medh norre gården i åker och engh.
     En obrukat wret till denne gårdh,                  1 1/4 tunna.
     Humblegårdh till samma gårdh,                     150 stenger.
3.  Den tridie gården ähr skatte,                         9 öresland.
     Uthsäde till denne gården det ena åhret,        15 5/16 tunnor.
     Uthsäde det andra åhret till samme gårdh,     11 3/16 tunnor.
     En åkerfiel i östra giärdet til samma gårdh noterat medh G, folio 132,  1/4 tunna.
  .  En wret till samma åhr,                                 2 1/4 tunna.
     Höö till samma gårdh,                                   31 lass.
     Humblegårdh till samma gårdh,                     180 stenger.
4.  Den fierde gården ähr crono,     6 öresland.
     Lijka medh norre gårdhen i åker och engh.
     En obrukat wret till denne gårdh,                   2 1/4 tunnor.
     Humblegardh2,                                             140 stenger.
     Små åkerfiell, affrijtade och noterade
     medh H, folio 132,                                        1/2 tunna.


(Fortsättning vänstra sidan:)
5.  Den fempte gårdhen ähr skatte,   7 2/3 öresland.
     Uthsäde till denna gården det ena åhret,         13 1/16 tunnor.
     Uthsäde det andra åhret till samma gårdh,       9 1/2 tunnor.
I.   En wret till samma åhr,                                    3/4 tunnor.
     En wret till samma åhr, affrijtat och noterat
     medh D, folio       ,                                          3/8 tunnor.
     Höö till sammma hemman,                               27 lass.
     Humblegårdh till samma hemman,                  160.
6.  Den siete gårdhen ahr3 skatte,   6 öresland.
     Lijka medh norra gardhen4 i åker och engh.
     En wret till denne gårdh, affrijtat och
     noterat medh E, folio 132,                           1 1/4 tunna.
NotaBene.  Humblegårdh,                               150 stenger.
     En åkerfiel till samma gårdh i Brunby giärde,
     affrjtat och noterat medh F, folio     ,             3/4 tunnor.
     En åkerfiel till samma gårdh i Hallmby
NotaBene.  giärde affrijtat och noterat med G, folio 135,  3/4 tunnor.
7.  Den siunde gården ähr crono, 8 öresland.
     Uthsäde till dene gårdhen det ena åhret,         13 5/8 tunnor.
     Uthsäde det andra åhret till samma gårdh,       9 15/16 tunnor.
K.  En wret till samma åhr, både medh brukat och obru-
     kat åker,                                                        1 3/4 tunnor.
     Höö till detta hemman,                                    28 lass.
     Humblegårdh till                                             150 stenger.___________
1Fel för Åkerby.
2Fel för humblegårdh.
3Fel för ähr.
4Fel för gårdhen.