UPPSALA:091


(Beskrivning:)
Funboo soken, Bodarna.
Arket Gunsta på första sijdan, Bodarna inutij,
Åby på effterst sijdan.


       Notarum explicatio.

A.  Bodarna ähr itt skattehemman,     10 öresland.
B.  Uthsäde till detta hemmanet det ena åhret i södra giärdet,  33 tunnor.
C.  En wret till samma år,                                                        1/4 tunna.
D.  Uthsäde det andra åhret till samma hemman,                      22 tunnor.
     En wret till samma åhr, affritat och noterat medh NB folio 117, 1 3/4 tunnor.
E.  En wret till samma åhr,                                                         3/4 tunnor.
F.  Höö aff linder i norre giärdet,                                               16 lass.
G.  Höö aff en lindh i södhra giärdet,                                         30 lass.
H.  Höö aff en engesfiäll på stoor engen,                                   10 lass.
I.   En engesfiell till Funnbo Prästegårdh, specificerat folio.
K.  Stoor engen, ligger halffparten till Bodherna och den
     andre halffdelen till Gunstadh.
L.  Lille engen ligger halffparten till Bodherna och dhen
     andhre halffdelen till Gunstadh.
     Belöper sigh höö till Bodherna aff bådhe engerna tillhopa,    193 lass.

     Denne gården äger och halffparten i Gunsta eng, huilken ähr
     affritad och noterad medh H, folio    , belöper sigh höö      32 lass.

     Till detta hemmanet ähr ingen skogh. Mulebete
     lijtet.

     1641 af Mårten Christenson.