UPPSALA:093


(Beskrivning ovansidan:)
Desse skogz engiar ligger under Halmby och ähr
   specificerade som effter folier1.
A.  En odess2 eng, specificerat folio,  }
B.  En eng, specificerat,                     }
C.  En odess2 eng, specificerat folio,  }               135
D.  En ödess eng, specificerat folio,   }
E.  En eng, specificerat folio,             }


(Beskrivning:)
Funbo soken, Halmby.           1641.
Arket Halmby skogz engiar på första sidan.
Halmby inuthi. Mannbylla på effterst sidan.


      Notarum explicatio.

A.  Holmby ähr 5 hemman, alle tillhopa 47 1/3 örssland.
B.  Utsäde till heele byen det ena åhret i westra gierdet,   62 1/2 tunnor.
C.  Obrukat åker i samma gierdet,                                  11 tunnor.
D.  Utsäde till heele byen det andra åhret,                        62 1/2 tunnor.
E.  Obrukat åker i samma gierdet,                                    9 tunnor.
F.  Hårdwalss höö aff engen,                                            50 lass.
G.  En åker fiell till siette gården i Åkerby, specificerat folio 131.

       Specialis explicatio.
1.   Norre gården, skatte, 14 1/3 orssland3.
   Utsäde till denne garden4 det ena åhret,            18 7/8 tunnor.
   Obrukat till samma åhr,                                     3 5/16 tunnor.
   Utsäde till denne garden4 det andra åhret,         18 7/8 tunnor.
   Obrukat åker till samma åhr,                              2 11/16 tunnor.
< >. En wreet till denne gården,                            1 1/2 tunnor.
   En åker fiell i Lokesta gärde, affritat och noterat med E, folio  ,  5/8 tunnor.
   Höö till denna gården aff byengen,                      14 lass.
< >. En ödess skogss eng till denne gården, affritat och noterat med A, folio 133.
   Skualte quarn som går litet höst och wår.  Humblegård till 100 stänger.
2.  Den andre gården ähr skatte, 9 örssland.
   Utsäde till denne gården det ena ahret5,              11 7/8 tunnor.
   Obrukat åker till samma åhr,                               2 1/16 tunnor.
   Utsäde till denne gården det andra åhret,             11 7/8 tunnor.
   Obrukat åker till samma åhr,                               1 11/16 tunnor.
< >. En obrukat wret i engen till denne gården,        1/2 tunnor.
   Höö till denne gården aff byengen,                       10 lass.
   En skogz eng till denna gården, affritat och noterat med E, folio 133,   6 lass.
3.  Den tridie gården ähr crono, 9 orsslandh3, lijka medh den andra i åker och e<ng>
   En skogz eng till denne garden4, noterat medh B, folio    , 5 lass.
4.  Den fierde gården ähr crono, 9 örsslandh, lijka medh den andra i åker
                                   och eng.
   En odess2 skogz eng till denne garden4, affritat och noterat med D, folio    .
5.  Den fempte gården ähr frelse, 6 orssland3, under Lenna.
   Utsäde det ena ahret5 till denne garden4,          7 7/8 tunnor.
   Obrukat åker till samma åhr,                            1 3/8 tunnor.
   Utsäde det andra ahret5 till denne garden4,       7 7/8 tunnor.
   Obrukat åker till samma åhr,                            1 1/16 tunnor.
   Höö till denne garden4 aff byengen,                  6 lass.
   En odess2 skogz eng till denna gården, affritat och noterat med C, folio    .
              Till denne by ähr skog till wedh och giersel.
               Mulebete till nodtorfften6.


_________________
1Fel för fölier.
2Fel för ödess.
3Fel för örssland.
4Fel för gården.
5Fel för åhret.
6Fel för nödtorfften.