UPPSALA:097(Beskrivning, högra sidan:)
Gambla Upsala soken, Hämringe by.
           1640.

A.  Lälunda ähr 2 hemman, bade1 tillhopa   10 2/3 örsland.
B.  Utsäde till heele byen det ena åhret i soder2 giedet3,   27 1/4 tunnor.
C.  Utsäde till hele byen det andra åhret i ostra4 gierdet,   23 1/2 tunnor.
D.  Hårdwalss höö aff engen,                                           24 lass.
     En engess fiell på Faxengen, affritat och noterat medh   , folio   , 2 lass.

                  Till denne by ähr mulebet lijtet.  Skog
                           ingen.

1.  Nåre gårde ähr skatte, 5 1/3 örsslandh.  Till denne gården ahr5 en uthior6 i Hem-
ringe gierdet, 1 orsslandh7, noterat medh    , folio   ,    27 1/4 .

Utsäde till denne garden8 det ena åhret,                     13 5/8 tunnor.
Utsäde på utiordhen till samma åhr som ähr med    noterat,  2 1/4 tunnor.
Utsäde till sama gård det andra åhret,                         11 3/4 tunnor.
Utsäde på utiorden till samma åhr som ähr med    noterat,  1 1/2 tunnor.
Höö till denne gården,                                                 13 lass.
2.  Soder2 gården8 ähr skatte, 5 1/3 orssland7.
          Lijka medh norre gården i åker och eng.
En utiordh till samma gård i Hemringe gierde,   12 penningar.
Affritat och noterat medh     , folio    ,              1 3/4 tunnor.


             Notarum explicatio.

A.  Hämbringe ähr 6 hemman, alle tillhopa 37 orssland7.
B.  Utsäde till hele byen i söder gierdet,        55 tunnor.
C.  En obrukat wrt9 till samma åhr,                7 tunnor.
D.  Utsäde deet andra åhret till heele byn i stora
     gierdet både medh brukat och obrukat åker,  62 tunnor.
E.  Utiordz fiellar till norre gården i Lälunda i sama gierde,
     specificerade folio   .
F.  En utiordz fiell till söder gården i Läluna10, specificerade folio   .
G.  4 utiordz fiellar till norre gården i Lälund10, specificerade folio   .
H.  Hårdwalss höö aff engen,                              35 lass.
      7 engess fieller på Faxengen till denne by, affritat
      och noterat medh     , folio      ,                     58 lass.


(Beskrivning, vänstra sidan:)
        Specialis explicatio.

1.   Westra gården ähr crono, 7 orsslandh7.
     Utsäde till denne gården det ena åhret,     11 11/16 tunnor.
     Utsäde till samma gårdh det andra åhret,  11 11/16 tunnor.
     Höö till sama gårdh,                                 18 lass.
2.  Den andra gården ähr frelsse, 6 orsslandh7.
     Utsäde till denne gården i det ena ahret11,   10 tunnor.
     Utsäde till samma gård det andra åhret,      10 tunnor.
     Höö till samma gård,                                  15 lass.
3.  Den tridie gården ähr crono, 6 örssland.
     Lika med den andra i åker och eng.
4.  Den fierde garden8 ahr5 frelse, 6 orsslandh7.
     Lijka medh den andra i åke12 och eng.
5.  Den fembte gården ähr crono, 7 örssland, lijka medh
      westra gården i åker och eng.
I.   En engesshage till sama gårdh,   2 lass.
6.  Den siette garden8 ähr skatte,    5 orssland7.
     Utsäde till sama gård det ena åhret,     8 3/8 tunnor.
     Utsäde till sama gård det andra åhret,  8 3/8 tunnor.
K. En wret till samma åhr,                          3/8 tunnor.
     Höö till samma gård,                           12 lass.


____________
1Fel för båda.
2Fel för söder.
3Fel för gierdet.
4Fel för östra.
5Fel för ähr.
6Fel för uthiord.
7Fel för örsslandh.
8Fel för gården.
9Fel för wret.
10Fel för Lälunda.
11Fel för åhret.
12Fel för åker.