UPPSALA:102


(Beskrivning:)
X.  Wtij Huseby ähr 3 hemman, alle crone och ähre förlänte ryttar<  >
1. Ähr 5 örs.    2. Ähr 3 1/3 orsland1.    3. Ähr 5 ors1.
    Utsäde i B,    27 tunner.
    Utsäde i C,    24 1/4 tunner.
Breåker ähr 5 hemman, 4 crone och et skatte utiord.
2 ähre öde och som ingen hussknut ähr på och deet andra
något litet.
4. Ähr 7 orsland1.    5. Ähr 1 2/3 orsland1.   6. Ähr 8 orsland1.   7. Ähr
                                                                    5 orsland1.   8. Ähr 8 orssland1.
Skogh och mulebet intet.
Wtsäde deet ena åhret i B,   51 7/8 tunnor.
Utsäde deet andra åhret i C, 47 1/4 tunna.
Der som står noterat med X kommer byen till.
Der som står noterat med + ähr en utjord och kommer
millan gården i Husby till.
Der som står noterat med R kommer Breåker till.
Der som står noterat med L kommer Löttegarden2 till.
Der som står noterat med K kommer klåkaren till.
Der som står noterat med W kommer domaren i He<  >
by till i Waxall soken och ähr en utiord.
Der som står noterat med N komer wesst
i Nyby till.
                  Skogh och muleb<ete>
                    intet.


Der som står
noterat med U kom-
mer backegården
till.
Der som står
noterat med S ähr
suagh iord.
Der som står
noterat med L ähr
lermylla.

7. Ähr öde och inga huss på och haffuer inga huss
warit i 20 åhr och åkeren brukar huem som kommer åt.
6. Ähr öde och haffuer warit öde i 4 åhr och en ryttare
togh bonden aff hemmanet och sädan bleff thet öde, åkeren
brukar huem som kommer åt och på hemmanet ähr 1 stuga, en bod,
et fähuss, en loge med 2 ladegolff utan tak.
8. Ähr ode3 och haffuer warit öde i 6 ahr4 och ryttare giordt honom
öde och på hemmanet ähr 1 loge och 2 ladegolff, en bod, ett fähuss, 2 stuger.


(Karttext:)
Norr.
Söder.
Ensta ägor.
60 las hårdh wall.
Hämringe ägor.
Skediga ägor.
Betess hage.
Lind.
Lälunda ägor.
Kyrkebyenss ägor.


_______________
1Fel för öresland.
2Fel för gården.
3Fel för öde.
4Fel för åhr.