UPPSALA:103(Beskrivning, högra sidan:)
Gambla Upsala soken, Husby och Breåker.

         Notarum explicatio.                       1640.

A.  Husby ähr 3 hemman, alla tillhopa  13 1/3 orssland1.
B.  Utsäde till dene byen det ena åhret i norre gierdet,     27 tunnor.
C.  Utsäde till hele byen det andra åhret i soder2 gierdet,  8 1/2 tunnor.
D.  Utsäde i lilla gierde till sama åhr,                                16 tunnor.
E.  Hårdwalss höö aff byengen,                                       60 lass.
     Fyra engesfieller på Faxan, affritat och noterat medh D, folio    , 24 lass.
F.  3 uthiordhz fieller till Lötegarden3, specificerade folio    .
G.  2 uthiordz fiellar till Bakiegården8, specificerade folio   .
H.  En uthiordz fiell till Klåkaregården, specificerat folio   .

          Specialis explicatio.
     Norre gården ähr crono, 5 örssland.
     Utsäde till denne garden3 det ena åhrt5,             10 1/8.
     Utsäde till sama gardh4 det andra åhrt5,              9 3/16.
     Höö till samma gårdh,                                        31 lass.
2.  Mellom gården ähr crono,   3 1/3 orsslandh1.
     Utsäde till denne gården det ena ahrt5,               6 3/4 tunnor.
I.   En utiordz fiell till sama gård,                             1 1/4 tunnor.
     Utsäde till samma gård det andra åhrt5,             6 1/8 tunnor.
K.  En utiordz fiell till sama gård,                            1 1/4 tunnor.
     Höö till samma gard4,                                        22 lass.
3.  Söder gården ähr crono, 5 orssland1.
     Lika med norra gården i åker
       och eng.

       Notarum explicatio.
L.  Breåker ähr 5 heman, alla tillhopa                     29 2/3 orsland1.
M.  Utsäde till hele byen i stora gierdet,                  51 7/8 tunnor.
N.  Utsäde till hele byen det andra åhrt5 i soder6 gierdet,   47 1/4 tunnor.
O.  Hårdwalss höö aff byengen,                              10 lass.
     Twå engessfieller på Walssengen, affritade och
     noterade medh H,                                             20 lass.
     Sex engessfieller på Faxan, affritade och noterade medh E,
      folio    ,                                                             35 lass.
P.  En uthiordz fiell till westra gården i Helleby i Waxala sohn,
     hwilken ahr7 specificerat folio   .


(Vänster sida:)
Q.  En uthiordz fiell till norre gården i Nyby,
      specificerat folio    .
R.  En uthiordz fiell till Klåkarebolet, specificerad folio.

            Specialis explicatio.
1.  Norre gården ähr crono, 7 orsslan1, och ähr öde och ähr på
     hemmanet ike en hussknut.
     Utsäde till denne garden3 det ena åhret,          12 3/16 tunnor.
     Utsäde till sama gård det andra ahret5,            11 1/8 tunnor.
     Höö till sama gard4.                                        15 lass.
2.  Den andra gården ähr skatte,    1 2/3 örssland.
     Utsäde till denne gården det ena åhrt5,             2 7/8 tunnor.
     Utsäde till sama gard4 det andra åhrt5,             2 9/16 tunnor.
     Höö till sama gård,                                          3 lass.
3.  Den tridie garden3 ähr crono,  8 örssland.
     Utsäde till dena gården det ena ahrt5,              13 15/16.
     Utsäde till sama gård det andra åhrt5,              12 11/16.
     Höö till samma gård,                                       18 lass.
4.  Den fierde garden3 ahr7 crono,  5 orsland1.
     Utsäde till denne garden3 det ena åhrt5,           8 3/4 tunnor.
     Utsäde till sama gård det andra åher5,             7 5/16.
     Höö till samma gård,                                      11 lass.
5.  Den fempte gården ähr crono,  8 orssland1.
     Lijka med den tredie i åker och eng.
     Till desse byar ähr huarken skog
              eller mulebete.


_____________
1Fel för öresland.
2Fel för söder.
3Fel för gården.
4Fel för gårdh.
5Fel för åhret.
6Fel för söder.
7Fel för ähr.
8Fel för Backegården.