UPPSALA:105


(Beskrivning:)
Kungzgårdarna ähr 2 hemman, huilka tillförende haffua
warit 4 och huartera 12 örsland och ligga öde, liquel brukass
åker och eng och haffuer warit öde i 10 åhr och ähr på nårre gården, 2 ladegolff
                                                                             och 1 loge, 1 stall, ett fähuss,
en bodh, en illak stuga, alla taklössa och på södergården ähr inte mehr ähn itt
                                                                                         ladegolff och 1 loge
och säden foress1 aff hemmanet och höet sammaledz.

Prästen sår i B 30 1/2 tunnor, i C 24 tunner.

Lötegården ähr it cronohemman, sår i B 14 1/2, i C 10 tunnor.

Bakagården ähr frälsse under Ytternäss, 12 örss.
Sår i B 10 1/4, C 7 15/16 tunnor.

P.  Kommer Prestegården till.
K.  Kommer Kugzgårdarna2 till.
B.  Kommer Bakegården till.
L.  Kommer Lötegården till.
M. Kommer Mörby till.
+.  Kommer frelse gården i
     Mörby till.


Uthi Gambla Upsala ähr 12 hemman, huartera 8 örsland
och ähr 3 odeshemman3. Skog ingen. Mulebet litet.
Huar bonde såår i B 16 1/4 tunna, i C 14 1/8 tunna.
Till denne by ähre 2 engesfiellar på Ekeby skogz engiar,
                                                 affritat och noterat medh F, folio   ,  4 lass.
Prestegården äh4 24 örss.


(Karttext:)
Husby ägor.
Breåkerss ägor.
Kommer Klåkarebolet till.
Råby ägor.
Ärna ägor.
Klå<cka>re gården.
Nyby ägor.
Summan i B 195 tunnor, C 170 tunnor.


_______________
2Fel för Kungzgårdarna.
3Fel för ödeshemman.
4Fel för ähr.