UPPSALA:108(Beskrivning, vänstra sidan, fortsättning från sid 107:)
för hwardera hemmanet i Gamla Upsala Kyrckieby
11 rikdsdaler 2 . silfermynt, för Backgården 15 riksdaler 8, silfermynt, och för
hwardera hemmanet Kongzgården 15 riksdaler 13, silfermynt
komma i landt räntterijet eller i ricksens stånders
contoirs cassa att betalas, och qvittancens derpå
till kongliga cammar collegiugm ingifwas, innan
skattebrefwen kunna ährhållas.

Hembringe hemmans skattlägningar är annu1
icke af kongliga cammar collegio approberade efter
som ingen carta inkommit till kongliga landtmäterij
contoiret, kunnandes intet skattebref derpå utfås
innan skattläggningen blir faststält, som åter
intet lärer skie innan behörig charta in-
sändes.
Föregående blifwer härmed wederbörande crono bönder
communicerat, att bristen på skatträttighetz lösen af
hemmanen böra å wederbörlig ort hwad forderligaste
blifwa lefwererade emot qvittancer så att skattebref-
wen kunna ährhållas, som dess för innan icke skie kan.
Dhe öfrige Hambringe hemmans åboer, åligger att hos
landtmätaren flitigt påyrka det behörig charta
öfwer deras hemman till kongliga landtmäterij contoiret
med första blifwer inlefwerererad så att approba-
tion öfwer skattlägningarna uti kongliga cammar col-
legio kan komma att företagas och sedan skattebref-
wen derå utfärdas, hwilket wederbörande sig
hafwa att efterrätta.  Upsala den 11 maij 1735.


(Högra sidan:)
Walborne2 herr öfwer direecteur
ynnstigsse  herre.

Här innelyckt ofwer3 sandes4 i ödmiukheet walborne2
herr ofwer3 directeuren, observationerne ofwer3
Backgarden5 och Kungzgardarne6 uti Gamla Upsala
sochen som anno 1701 af sahlig Hofstedt äro af-
tagne, men chartan af mig renoverad, hafandes jag
noga beraknat7 och efftersedt på concept chartan
och befunnit effter littereringen så innehålla
som uti den senare columnen infört är och hwad
ängtegarne angår har sahlig Hofstedt aldrig
i sin tijd utraknat8 ängarne, som jag intet
är orsaken till, emedlertijd har jag nu wid detta
tillfellet det giort och funnit Backgardens5
tegar så mycket innehella11 som uti oservatione12
utföres, och är der nog swag äng som
till det högsta kan komma till 1/2 lass tunlandet
uti goda åhr.
Och blef wid skattlaggningen9 då den skedde
af haradz10 höfdingen och namden13 till det
lasstahl som uti beskrifningen infores14
taxerat. Jag hade bort långt for detta
ofver sandt15 förklaringen', men jag war då intet hemma
nar16 brefet ankom utan på Bäling haradz10
allmenning der ifrån jag kom uti regnet
halgdargarne och nu sedan siuklig af
en flygande gikt i hander17 och fötter, den
jag nu nagerlunda18 ater19 öferwunnit
                 så at det intet förr kunnat
ske och ehuru jag warit synnad at resa
in till Stockholm har mig hindrat landz
wagarnes mät och dehlning efter befallning, som jag alt sedan
den 1 aprilis till den 22 maii war sysslesat
med och nu sedan den 27 dito på allmenningz
ängarne, hoppas derfore20 i odmiukheet21 mit
uteblifande ursachtas22, stadze23 forblifandes24.
    Walborne2 herr ofwer3 directeuren.
Upsala den 11 maii
Anno 1734.


______________
1Fel för ännu.
2Fel för wälborne.
3Fel för öfwer.
4Fel för sändes.
5Fel för gården.
6Fel för gårdarne.
7Fel för beräknat.
8Fel för uträknat.
9Fel för skattläggningen.
10Fel för häradz.
11Fel för innehålla.
12Fel för observationen.
13Fel för nämden.
14Fel för införes.
15Fel för översändt.
16Fel för när.
17Fel för händer.
18Fel för någorlunda.
19Fel för åter.
20Fel för därföre.
21Fel för ödmiukheet.
22Fel för ursächtas.
23Fel för städze.
24Fel för förblifandes.