UPPSALA:118         Notarum explicatio.

A.  Håff ahr1 5 hemman, 4 frelse och 1 crono,  8 orssland2.
B.  Utsäde till heela byen i nårre gierdet,           22 tunnor.
C.  Obrukat åker i samma gierde,                     5 tunnor.
D.  Utsäde i westra gierdet till samma åhr,         26 tunnor.
E.  Utsäde det andra åhret i öster gierdet,          30 tunnor.
F.  Utsäde i lillla gierdet till samma åhr,              20 tunnor.
G.  Höö aff Kråkengen, halffparten hårdewall och halffparten måse botten,  90 lass.
H.  Små starr aff nårengen,                                 60 lass.

        Till denne by ahr1 skogz och mulebete till nödtorfften.


          Specialis explicatio.

1.  Nårre gården ahr1 crono, 8 örssland, förlänt under Sahlsta.
Utsäde till detta hemmanet, ena ahret3,                   9 9/16.
Obrukat aker4 till samma åhr,                                1.
Utsäde till detta hemmanet deet andra åhret,          10 tunnor.
Höö till detta hemmanet, aff engarna tillhopa,          30 .

2.  Den andra gården ahr1 frelse, 8 örslan2, wälborne Bro5 Andersonss.
               Lijka medh den första i åker och eng.
I.   En wret till deetta hemmanet,                           5/8 tunnor.

3.  Den tridie gården ähr frelse, 8 örsslandh, wälborne Bro5 Andersons.
               Lijka medh den första i åker och eng.
K.  Enn wreet till detta hemmanet,                        1/4 tunnor.

4.  Den fierde gården ähr frälse, 8 örssland, wälborne Broo5 Andersons. Lijka
                                                                                      med den första
                      i aker4 och eng.
L.  En wret till detta hemman,                              1/4 tunnor.

5.  Den fempte gården ähr frälse, 8 orsland2, wälborne Bro5 Andersons.
                     Lijka medh den andre i åker och eng.
M.  En wret till deetta hemmanet,                        3/8 tunnor.


(Vänstra sidan:)
Raasboo soken, Håff.


_____________
1Fel för ähr.
2Fel för öressland.
3Fel för åhret.
4Fel för åker.
5Fel för Bror?