UPPSALA:120          Generalis explicatio.

A.  Westerstadh ähr 5 hemman, alle tillhopa      54 2/3 örsslandh.
B.  Utsäde till hele byen deet ena åhret,             74 tunnor.
C.  Obrukat aker1 i samma gierdet,                    4 tunnor.
D.  Utsäde det andra åhret i södergierdet,          32 1/2 tunnor.
E.  Utsäde i lilla gierdet till samma åhr,               20 tunnor.
     En wret till samma åhr, affritat och noterat med A, folio 372, 1 1/2 tunnor.
F.  Höö aff byengen,                                         50 lass.
G.  Höö aff lilla engen,                                      10 lass.
     Höö aff engen wed Wester Walby huilken ahr3 affritat och noterat med   , folio  .
                                                                        58 lass.
     Höö aff Kråkengen, huilken ähr affritat och noterat med H, folio 402.
                                                 folio   ,              7 lass.
     Skogh lijtet till
     weedh och giärsle.

               Specialis explicatio.
     Den nårre gården ähr crono, 6 öreslandh, förlänt under Sahlsta.
     Utsede deet ena åhret till detta hemman,         8 1/16 tunnor.
     Obrukat aker1 i samma gierdet,                        7/16 tunnor.
     Utsäde deet andra åhret till detta hemman,      5 7/8 tunnor.
     En wret till samma åhr, affritat och noterat G, folio 372,  1 1/2 tunnor.
     En häste haga till samma gårdh, huilken duger till åker,
     affritat och noterat med M, folio 372.
     Hö aff alla engarna,                                         14 lass.
2.  Denn andra gården ahr3 skatte,  12 1/3 öressland, förlänt under Sahlsta.
     Utsäde deet ena åhret till deetta hemman,        16 11/16 tunnor.
     Obrukat åker till samma åhr,                                15/16 tunnor.
     En wret till samma åhr, affritat och noterat F, folio 3721/2 tunnor.
     En wret till samma gård, affritat noterat K, folio 372,    2 tunnor.
     Utsäde deet andra åhret till detta hemman,         2 1/8 tunnor.
     En wret till samma åhr, affritat noterat E, folio 372,  2 1/4 tunnor.
     En wret till samma åhr, affritat noterat C, folio 372, 3 3/4 tunnor.
     En wret till,                                         2 tunnor.
     En engeshaga, affritat och noterat folio 372,         3 lass.
     En engesshaga till samma heman, affritat noterat I, folio 372, 4 lass.
     Höö aff alla engiarna tillhopa,                                28 lass.
     Hiulquarn som går höst och wår till detta hemanet
3.  Denn tridie gården ähr skatte 6 2/3 öressland, förlänt under Sahlsta.
     Utsäde deet ena åhret,                            9 tunnor.
     Obrukat åker till samma åhr,                   1/2 tunnor.
     Utsäde det andra åhret,                          6 9/16 tunnor.
     En wreet till samma åhr, både medh brukat och obrukat
     åker, affritat och noterat med D, folio 372,  2 1/2 tunnor.
     Höö aff alla engiarna tillhopa,                  15 lass.


4.  Denn fierde gården  ähr frälse, 12 oresland4, welborne Åke Hansons
     Utsäde deet ena åhret till detta hemman,     16 3/16 tunnor.
     Obrukat åker till samma åhr,                         7/8 tunnor.
     Utsäde deet andra åhret,                             11 13/16 tunnor.
     Enn wret till samma åhr, affritat noterat N, folio 372,  5 3/4 tunnor.
     Höö aff alla engiarna tillhopa,                       27 lass.
     Denne gården haffuer quarnställe huilket kunde brukas höst och wåår,
                                                                                       ligger öde.
5.  Denn femte gården ähr skatte, 17 2/3 öressland, förlänt till Sahlsta.
     Utsäde deet ena åhret,                                 23 7/8 tunnor.
     Obrukat åker till samma åhrwegh,                 1 1/4 tunnor.
     Utsäde det andra åhret,                                17 7/16 tunnor.
     Enn wreet, affritat och noterat O, folio 372,  7 tunnor.
     En hästehage till samma hemman huilken
     duger till åker, noterat H, folio 372,
     En engess fiell Österberga eng, affritat och noterat I, folio 49,  till 1/2 lass.
     Höö aff alla engiarna tillhopa till 40 lass.
     Denne gården haffuer quarnställe som kunna brukass
     höst och wår, men det ligger öde.

     Till denne by ähr skogh till wedh och giersel. Mulebete
                   till nödtorften.


              Notarum explicatio.

     Desse wretar ligga till Westersta och ähre specificerade
                  som effter folier5.
A.  En wret, specificerat folio 382.
B.  En engess haga, specificerat folio 382.
C.  En wret, specificerat folio  382.
D.  En wret, speceficerat folio 382.
E.  En wret, specificerat folio 382.
F.  En wret, specificerat folio 382.
G.  En wret, specificerat folio 382.
H.  En hestehage, specificerat folio 382.
I.   En engesshage, specificerat folio 382.
K.  En wret, specificerat folio 382.
L.  En wret, specificerat folio 382.
M.  En hestehage, specificerat folio382.
N.  En wret, specificerat folio 382.
O.  En wrt6, specificerat folio 382.


(Till höger med blyerts:)
Folio 4
1641.
M. Christersson.


(Längst ner till höger:)
Raasbo sochen.

_____________
1Fel för åker.
2Noterat med blyerts.
3Fel för ähr.
4Fel för öresland.
5Fel för fölier.
6Fel för wret.