UPPSALA:146


      Protokoll hållet vid hägnads delning
      emellan Lagunda häradsallmänning å ena
      sidan samt Norra och Södra Aloppe1 byar
      å den andra, inom Nysätra socken
      Lagunda härad och Upsala län.
§ 1. År 1885 den 17 augusti inställde sig undertecknad landt-
mätare jemte godemän häradsdomaren Johan Person i Härfsta
af Simtuna socken och hemmans egaren Jan Erik Olsson i
Knapptibble af Frösthults socken, uti Sandvreten å Lagunda härads
almänning inom Nysätra socken, hvarvid, sedan kungörelsen
den 26 juli blifvit uti Nysätra socken kyrka uppläst och sedan
krono ombud och kallelse å klockaren Åfeldt i Dalby socken
blifvit den 2 sistledne juli hos konungens befallningshafvande
begärd, sig nu infunno.
För Lagunda härads allmänning.
Läser revice förvaltare herr jägmästaren och riddaren S.
Trysen, såsom krono ombud kronolänsmannen K. P.
Forsberg, enligt förordrande af den 6 sistledne juli och såsom
allmänningsintressenternas ombud byggmästaren Alex
Wallen i Alsta och hemmans egaren B. J Wiholm i Mosta.
För Norra Åloppa rusthållarne J. Johansson och C. Eriksson
men för Södra Åloppa var ingen närvarande.
§ 2. För ofvan antecknade opplästes undertecknad landt-
mätaren förordnande till förrättningen så lydande/ bilaga A/.
§ 3. Emot förrättningsmännen förekom ingen jäfsanmärkning.
§ 4. Då fråga nu förekom om den berörda hägnadsdelningen,
upplystes, att herr jägmästaren och riddaren Trysen under förledet
år verkställdt delning af hägnaderna dels emot Södra Åloppe
och hemmans egaren J Nyström derstädes och dels emot Norra
Åloppe rushålls skog, men då C. Eriksson uti skrifvelse
till jägmästaren förklarat sig missnöjd med delningen hade jägmä-
staren och riddaren Trysen ansett sig tvungen att begära för-
(Fortsättning sid 147:)


____________________
1Fel för Åloppe?