UPPSALA:147


(Fortsättning från sid 146:)
ordnande för landtmätare.
Emellan J. Nyström i Södera Åloppe och allmänningen
är stängzel uppsatt så wäl af Nyström som af allmän-
ning och förklarade allmännings ombuden sig nöjde
med denna delning, och då Nyström  wara lagligen kallad
sig ej infunnit anse förrättningsmännen att delegarne å
ömse sidor förklarat sig nöjda med den af jägmästaren
Trysén verkställda hägnadsdelningen emellan allmän-
ningen och Södra Åloppe, enligt hvilken delning Nyström
hägnad närmast Lejde skog med 815 alnar och Lagundas
härads allmänning närmast skogvaktare bostället Sand-
vreten med 888 alnar.
Om hägnadsdelning emot Norra Åloppe skog rusthålls skog,
upprättades efter en stunds öfverläggning en förening,
så lydande/ bilaga B/.
§ 5. Kostnaderna för denna förättning betalas af Lagunda
härads allmänning till hälften och delegarne i Norra Åloppe
rusthålls skog till den andra hälften.
§ 6. Besvär öfver denna förrättning å de delar som ej blifvit
genom förening uppgjorda, anföras genom motpartens instäm-
mande till Lagunda härads rätt till näst härefter inom
häradet infallande lagtima ting.
             Sålunda beslutadt betyga.
             År och dag som ofvan
             på embetets vägnar.
             J. A. Jonssen.
             kommissions landtmätare.
             Johan Pärsson. J. E. Olsson.
               God man.          God man.

Förestående protokoll är för oss denna dag uppläst samt
varder härmed justeradt. Sandvreten den 17 augusti 1885
Sigg Trysén.             Maraberg.                      Abr. Wallén.
                               kronoombud.                     C. J. Wiholm.
                                                                         Joh. Johanson.
                                                                         C. Eriksson.Egenhändiga underskrifterna intyga biträdande godemän.
     Johan Pärsson.    J. E. Olsson.