UPPSALA:148


Bilaga A.                                                     Inkom den 19 juni 1885


Landshöfdinge embetet i Upsala län gör veterligt.
Till länstyrelsen har den 4 sistlidne maj ingifvit en så lydande
ansökning.
          Härmed får jag i egenskap af förvaltare af Lagunda härads
allmänning, vördsammast anhålla om förordnande för kommissions landh
mätaren i Westmanlande län F. A Forssell att verkställa hägnadsdelning
mellan nämde allmänning, å ena, och Nårra och Södra Åloppe byar i
Nysätra socken å andra sidan, för hvilket ändamål den föreslagne
förrättningsmannens medgifvande att verkställa delningen här bifogas.
Enköping, Wiggeby den 30 april 1885. Sigge Trysén.
      Sedan vederbörande genom kungörelse den 6 sistlidne maj blifvit
förelagdt att före den 25 i samma månad hit inkomma med yttrande,
huruvida de förenade sig med sökanden i valet af förrättningsman, men
något sådant yttrande allt hitintills ej afhörts, så och enär Kongliga
Landtmäteristyrelsen, hvars yttrande blifvit inhemtadt, i skrifvelse
den 30 sistlidne maj förklarat att från dess sida hinder icke måtte
för det begärda förornandets utfärdande, har landshöfdinge embetet
utan afseende derå, att vederbörande icke begagnat den dem medgifna
rätt att i saken varda hörde, härigenom skolat förordna kommissions
landtmätaren i Vestmanlands län F A Forell att i anledning af an-
sökningen, meddela den embetsåtgärd, som med lag och författningar
öfverensstämma, landskansliet i Upsala den 11 juni 1885.
                 Landshöfdinge embetet.
                                      Joh Malmberg.