UPPSALA:149Bilaga B.

                      Förening.

En hägnads delning emellan Lagunda härads allmänning och Åloppe
rusthålls skog, hafva vi oss emellan träffat följande öfverenskommelse.
Sedan jägmästaren och riddaren S Trysen under förledet år verkställt
delning af dessa rågångslängder, hvarvid rusthållaren J. Johansson
erhöll sin hägnad uti östra rålinien närmast sjön med 730 alnar,
samt derefter allmänningen sin andel med 1460 alnar, och sedan
allmänningens hägnad slutat, klockaren Åfeldt i Dalby socken
sin hägnad uti södra rågången med 365 alnar och slutligen rust-
hållaren C. Eriksson i samma rågång närmast Åloppe österäng
365 alnar, så förklara vi oss till alla delar nöjda med denna
delning, samt förena vi oss, delegene i Åloppe rusthålls skog
att, när delning af hägnaderna emot Åloppe öster äng och Ryda
torpen en gång kommer i fråga, uti desse hägnader deltaga
efter hvars och ens andel i skogen.
Såsom stöd för ofvanstående delning åberopas 11 § af gällande stängsel
förordning och må på grund deraf en, som för hägnad mot annans
lott fritt färdas öfver skogen för framskaffning af virke till
hägnaden.
     Med ofvanstående öfverenskommelse förklara vi oss till
alla delar nöjde.

                Sandvreten den 17 augusti 1885.

Sigge Trysén.                     Waraberg.
                                          kronombud.
C. J. Wiholm.                     Joh. Johanson.
Abr. Wallén.                      C. Eriksson.

A<  > närvarande egengändigt tecknat sina namn intyga bi-
trädande godemän.   Johan Pärsson.  J. E. Olsson.