UPPSALA:150


             Kungörelse.

Af konungens befallningshafvande, inom Upsala län för-
ordnad att verkställa hägnadsdelning emellan Lagunda härads
allmänning samt Norra och Södra Åloppe byar af Nysätra
socken. Får jag härmed kalla samtelige delegarne uti före-
nämnda byar till allmänt sammanträde wid skogvaktare
bostället Sandvreten å samma allmänning, måndagen
den 17 instundande augusti klockan tio föremiddagen.
               Sala den 2 juli 1885.
               På embetes vägnar.
               J. A. Jonsen.
               Kommissions landtmätare.
Uppläst uti Nysätra sockenkyrka den 26 juli 1885.
                                                          af
                                                               Ludvig Philipson.