UPPSALA:151


            Arfvodesräkning.

För genom förening bestämd hägnadsdelning emellan Lagunda härads
allmänning samt Norra och Södra Åloppe byar af Nysätra socken,
Lagunda härad och Upsala län, upprättad enligt nedan nämnda
paraprafer af Kongliga Majts förnyade nådiga landtmäteritaxa af den
10 juni 1881.

(Kolumner:)
År, månader och dagar1.
Antal förrättningsdagar2.
Kronor3.
Öre4.
Kronor5.
Öre6.

1 Juni 19.  För läsen af förordnandet jemte provision, porto och besvär.       5 10.
1 Juli 2.     6 kallelser och 1 kungörelse å 20 öre för hvarje, enligt
                14 § 2 momemt.                                                                         5 1.  6 40.
1 Augusti.   Undertecknads resa från länsgränsen mot Westmanlands
                  län till förrättningsstället Sandvreten, enligt 2 § och gällande
                  nådiga resereglemente.
                  Des resa på jernväg från Orresta till Enköping,
                  14 kilometer i andra klassens vagn.                                           4 80.
                  Hemtning af saker till och från station.                                       3 1.
                  Dagtraktamente á 4 öre per kilometer.                                      4 56.
                  Des skjuts efter tvänne hästar från Enköping till Sandvreten
                  2,5 mil eller 27 kilometer á 3 kronor 60 öre milen.                    3 9.
                  Wagnsleje och beställspengar á 60 öre milen.                           3 1.  4 50.
                  Dagtraktamente under resan, á 12 öre per kilometer.                3 3.  4 24.  5 16.  6 10.
1 17.  2 1.   För sammanträde om hägnadsdelningen under motstående
                  dag, enligt 17 § 1 moment.                                                       5 10.
1 18.          Undertecknads återresa som ofvan.                                           5 16.  6 10.
                  Lösen af protokoll, enligt 14 § 1 moment, med ett exemplar
                  till hvardera parten eller tillsammans 2 ark á 1 krona
                  25 öre arket.                                                                             5 2.  6 50.
                                                                        Summa                               5 56.  6 10.
                                                                      Transport                             5 56.  6 10.

(Fortsättning sid 152:)