UPPSALA:152


(Fortsättning från sid 151:)
                                                                     12 transport                 5 56.  6 10.
               
                 Widare påföres till godemän.
                 Till Johan Persson i Härfsta
                  för resa till Sandvreten från hemvistet, 3 mil á 2 kronor.    3 6.
                  Dagtraktamente under resan, 32 kilometer á 9 öre.           3 2.  4 88.
1 Augusti 17.  1 dag på stället.                                                           3 4.  4 50.
                  För resa åter som ofvan.                                                  3 8.  4 88.
                  Till Jan Erik Olsson i Knapp Tibble i ant lika med
                  Johan Persson i Härfsta.                                                  3 22.  4 26.  5 44.  6 52.
                                                                             Totalsumma.                           5 100.  6 62.

                                Fördelning.
                   Af förestående summa 100 kronor 62 öre, betalar
                   enligt bestämmelsen uti 5 § af protokollet,
                   Lagunda härads allmännings styrelse hälften med             3 50.  4 31.
                   Norra Åloppo, J. Johansson  1/4,                 "                 3 25.  4 15.
                        "           "    , B. Eriksson i Kronoquarn 1/8,               3 12.  4 58.
                        "           "    , Klockaren Åfeldt i
                                           Dalby socken 1/8,                                  3 12.  4 58.
                                                                             Summa               3 100.  4 62.

                  Den som med denna räkning ej åtnöjes, eger att inom sex må-
                  nader ifrån deraf erhållen del klander derå genom stämning
                  till Lagunda härads rätt anföra.
                                     Sandvreten den 17 augusti 1885.
                                             J. A. Jonssen
                                     Kommissions landtmätare.

                  Att med denna lika lydande räkningar denna dag blifvit
                  till stånda, så väl intressenterna i Lagunda härads allmän-
                  ning, som ock delegare i Åloppe rasthåll intyga bi-
                  trädande godemän.
                              Örsundsbro den 27 oktober 1885.
                              Johan Persson.   J. E. Olsson.