UPPSALA:198            Stabby soken, Jönninge.


      Notarum explicatio.

A.  Jönninge ähr 4 hemman, alle tillhopa                  30 örssland.
B.  Utsäde till helle byen deet ena ahret1 i westra gierdet,  30 tunnor.
C.  Utsäde i det lilla gierdet till samma ahr2,                      14 tunnor.
D.  Utsäde till hele byen deet andra åhret i nårre gierdet,   32 tunnor.
E.  Utsäde i deet andra gierdet till samma åhr,                   20 tunnor.
F.  Höö till heele byen,                                                    108 lass.

        Specialis explicatio.

1.  Den nårresta gården ähr frälsse, 8 orssland3, wälborne Isak Axillsonss.
     En frälsse uthiord till samma hemman,                    2 1/3 örssland.
     Utsäde till detta hemmanet deet ena åhret,           18 3/16 tunnor.
     Utsäde deet andra åhret till detta hemmanet,        17 7/8 tunnor.
     Enn wret till samma åhr, afritat och noterat med C, folio  ,  3/8 tunnor.
     En betess hage hwilken duger till åker, affritat noterat med H, folio  .
     En betess hage till detta hemmanet, huilken duger till åker, afritat och
                                                                                              noterat G.
     En wret till samma åhr, affritat och noterat B,        1/2 tunnor.
     Höö till detta hemmanet,                                       36 lass.

2.  Den andre gården ähr frälse,                                  4 orssland3, Class Uglass.
     Utsäde det ena åhret till detta hemmanet,               7 3/16 tunnor.
     Utsäde det andra åhret till detta hemmanet,            6 7/8 tunnor.
G.  En wret till samma åhr,                                          2 tunnor.
     En engesshaga, affritat och noterat med F, folio  ,  2 lass.
     Hö aff engen till detta hemmanet,                           14 lass.

3.  Den tridie garden4 ähr skatte,                                 7 orss3 20 penningland.
     Utsäde till detta hemmanet deet ena åhret,             14 1/16 tunnor.
     Utsäde det andra åhret till detta hemmanet,            13 9/16 tunnor.
     En obrukat wret till samma, affritat och noterat D,  2 1/2 tunnor.
     Höö,                                                                     29 lass.

4.  Den fierde gården  ähr skatt, lijka medh den tridie i åker och eng.
     En wret bruket och obruket åker, afritat noterat E,  3 1/2 tunnor.
     En obrukat wret, affritat och noterat A,                    3 1/2 tunnor.


________________
1Fel för åhret.
2Fel för åhr.
3Fel för öressland.
4Fel för gården.