UPPSALA:208(Beskrivning vänstra sidan:)


          Notarum explicatio.                    Nummero 209

A.  Nyby ähr 3 hemman, alle tillhopa 16 orssland1.
B.  Utsäde till heele byen i norra gierdet,            12 tunnor.
C.  Utsäde i wreeten till samma ahr2,                   8 tunnor.
     En åkerfiell i Bärsta gierdet till sama åhr,
     huilken ähr afritat och noterat med G, folio  , 1 1/2 tunnor.
D.  Utsäde till samma by det andra åhret,            18 tunnor.
E.  Hårdwalss höö aff byengen,                           50 lass.
F.  Hårdwalss höö aff wester engen, huilken ahr3 affritat och noterat med H,
                                                                                                          20 lass.

            Specialis explicatio.

1.  Wester gården ähr skatte,          5 1/2 orssland1.
     Utsäde till denne garden4 det ena ahret2,   7 3/8 tunnor.
     En wrt5 till sama  åhr, afritat och noterat med B, folio  , 3/8 tunnor.
     Utsäde till samma gård det andra åhret,      6 1/8 tunnor.
     En wret till sama åhr, huilken ähr affritat och noterat medh C, folio,  1 1/2 tunnor.
     En wret till sama åhr hwilken ähr ähr afritat och noterat medh D, folio, 1/4 tunnor
     Hö af byengen till samma gård,                    24 lass.
     Hårdwals höö af en skogzeng, huilken ähr affritat och noterat med E, folio, < >

2.  Millan gården ahr3 skatte,        4 1/3 orssland1.
     Utsäde till millan gården det ena åhret,             5 13/16 tunnor.
     Utsäde det andra åhret,                                   4 7/8 tunnor.
     En wret till sama åhr, affritat och noterat med F, folio ,   1 3/4 tunnor.
     En wret till sama åhr, affritat och noterat med G, folio ,   1 tunnor.
     En wret till sama ahr2, affritat och noterat med H, folio ,  1/2 tunnor.
     Höö af byengen,                                                              19 lass.

3.  Öster gården ähr skatte, 6 örssland 4 penngeland.
     Utsäde till öster garden6 det ena åhret,                        8 4/16 tunnor.
     En wret till samma åhr, afritat och noterat med I, folio , 3/8 tunnor.
     Utsäde till samma gård det andra åhrt2,                       6 15/16 tunnor.
     En wret till sama åhr, afritat  och noterat med K, folio ,  1 tunnor.
     En wret till sama åhr, afritat och noterat med L, folio , 1/16 tunnor.
     Höö af byengen till samma gård,                                   27 lass.

          Till denne by ahr3 skog
          och mulebete till
          nödtorfften.

< >  soken Bärsta.(Beskrivning högra sidan:)

                  Notarum explicatio.

A.  Bärsta ähr 3 hemman och en crono utiord,
                                              ligger i tege- skifft i åker och eng.
     Alle tillhopa,  14 öre och 20 penningland.
B.  Utsäde till Bärsta det ena åhret i stora gierdet,     24 tunnor.
C.  Utsäde i det andra gierdet till samma ahr2,          20 tunnor.    
D.  Utsäde till denne byen det andra åhret,               20 1/2 tunnor.
E.  Utsäde i lijlla gierde till sama åhr,                         14 tunnor.
F.  Hårdwalss höö af byengen,                                  70 lass.
G.  En åkerfiell till Nyby, specificerat folio.

           Specialis explicatio.

1.  Norre gården ähr frelse,  4 1/3 orssland1.
     Utsäde till nore garden6 det ena åhrt2,               12 13/16 tunnor.
     Utsäde det andra åhret,                                     10 1/16 tunnor.
     Höö till samma heman,                                      20 lass.

2.  Millan garden4 ähr skatte,  4 1/2 orss1.
     Utsäde till millan gården det ena åhrt2,              13 5/16 tunnor.
     Utsade7 det andra ahret2,                                 10 7/16 tunnor.
     Höö till samma gård,                                        21 lass.

3.  Söder gården ahr3 skatte, lijka med millan gården
     i öretal och ägor.
H.  En utiordz fiell till samma hemman,                    2 1/2 tunnor.
     Till detta hemmanet ähr en crono utiord,       1 1/2 orssland1.
     Utsäde på utiorden det ena åhret,                 4 7/16 tunnor.
     Det andra ahrt2,                                           3 7/16 tunnor.
     Höö till utiorden,                                           7 lass.

         Till denna by ahr3 skogh och mulebete
         till nodtorfften8.


______________
1Fel för öresland.
2Fel för åhr alt åhret.
3Fel för ähr.
4Fel för gården.
5Fel för wret.
6Fel för gården.
7Fel för utsäde.
8Fel för nödtorften.